طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی دوره ابتدایی

طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی دوره ابتدایی(از مجموعه ارزشیابی دوره ای برنامه درسی دروس اصلی سه سال اول دوره ابتدایی)

ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده فارسی دوره اول ابتدایی، سطح دوم از ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی ابتدایی است که پس از ارزشیابی برنامه درسی قصد شده، هدفش تعیین شایستگی ها و نارسایی های برنامه درسی اجرا شده در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی است. برای انجام ارزشیابی چهار هدف ویژه دنبال شده است:

الف- تبیین ویژگی های وضع مطلوب اجرای برنامه درسی فارسی

ب- تبیین ویژگی های برنامه درسی اجراشده

ج- مقایسه بین ویژگی های وضع مطلوب اجرای برنامه درسی و ویژگی های برنامه درسی اجرا شده

د- بررسی انسجام عمودی برنامه درسی اجرا شده. برای پاسخ به سوالات پژوهش، از پیمایش میدانی و ابزارهای مختلف در گرداوری داده ها شامل اجرای پرسش نامه ویژگی های وضع مطلوب اجرای برنامه درسی، شش دور مشاهده از کلاس های درس، گزارش های هفتگی معلمان گزارشگر، نگرش سنج، و مصاحبه با معلمان منتخب استفاده شده است. یافته های بدست آمده، از چالش ها و کاستی های قابل توجهی از نظر ویژگی های محتوایی، روش آموزش، موقعیت های یادگیری، ارزشیابی از آموخته ها، کاربرد مواد و منابع آموزشی، زمان بندی، مکان و فضای آموزش، و بستر اجرایی حکایت می کند. از نظر آموزش خط تحریری و محتوا و روش آموزش در مناطق دوزبانه نیز، موانع و کاستی های قابل توجهی در برنامه درسی اجراشده دوره اول ابتدایی مشهود است.

نویسنده: : نادر سلسبیلی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهاردهم، زمستان 1398، شماره 55، ص176-141

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA