بازشناسی و ارائه طرح برنامه درسی مولفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی برای آموزش و پرورش

هدف مقاله بازشناسی، تبیین مولفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی و ارایه طرح برنامه درسی مبتنی بر آن مولفه است که با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی (سنتزپژوهی) و کمی (روش دلفی) با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد.

تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری و در بخش کمی، روش ضریب نسبی روایی محتوایی (CVR) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کمی، متخصصان و در بخش کیفی، مقالات در دسترس پیرامون اقتصاد مقاومتی بوده و نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بوده است. در نتیجه پس از استخراج زیرمولفه ها و مفاهیم مرتبط با آنها، با بهره گیری از طرحواره سه عنصری برنامه درسی گودلد (عنصر محتوایی- عنصر سیاسی، اجتماعی - و عنصر فنی و حرفه ای) مدل برنامه درسی مبتنی بر مولفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی ارایه شد. مدل ارایه شده به آموزش و پرورش جهت پرداختن ویژه به موضوع بسیار مهم و حیاتی اصلاح الگوی مصرف بخصوص در جهان امروز که با کمبود منابع مواجه هستیم پیشنهاد می شود.

نویسنده:  عیسی برقی، شهرام فضلی زاده

فصلنامه مطالعات برنامه درسی، پیاپی 55، زمستان 1398، ص45-64

1
امتیاز: 1 (2 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA