مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش ‌و ‌پرورش

 

مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش ‌و ‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی

هدف پژوهش حاضر، بررسی بسترهای مفهومی تحقق حکمرانی خوب در آموزش ‌و ‌پرورش عمومی ایران است. این مطالعه به روش کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. در این پژوهش تعداد 30 تن از صاحب‌نظران و خبرگان نظام آموزش عمومی که دارای تالیف‌های معتبر در حوزه حکمرانی خوب بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرز اشباع نظری، انتخاب و در معرض مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار‌گرفتند. همچنین داده‌های حاصل از بازخوانی مصاحبه‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه ‌و ‌تحلیل و کدگذاری شدند. همچنین جهت استحکام پایایی تحقیق از قابلیت وابستگی، باور پذیری و تایید پذیری استفاده شد. برمبنای کدگذاری‌ باز مصاحبه‌ها، در مرحله مقدماتی 87 مولفه بازشناسی ولیکن در نهایت 35 سازه در قالب 3 تم اصلی (مقدمات و پیدایش 14 مورد، فرایند و اجرا 12 مورد و پیامد و نتیجه 9 مورد) به عنوان بخشی از ساختارهای مفهومی جهت تحقق حکمرانی خوب در جوامع آموزشی تم یابی شد. تحلیل‌های ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد که این مفاهیم استخراجی در شرایط تغییرات گسترده درونی و بیرونی از ظرفیت لازم برای استقرار حاکمیت خوب در آموزش عمومی ایران برخوردارند. همچنین تحقق حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی کشور در قالب سازه‌های شش‌گانه نتیجه‌گرایی، اثربخشی نقش‌ها و وظائف، ارتقای ارزش‌ها، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و پاسخگویی قابل مفهوم‌سازی است.

نویسندگان: علی خلخالی، جعفر نصیرناتری، زهره شکیبایی، جواد سلیمانپور، اسماعیل کاظم پور

 فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 208-191   

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA