واکاوی و تبیین ماهیت و مبانی برنامه درسی هم افزا

مفهوم «هم‌افزایی» اولین بار در حوزه علوم زیستی و سپس در حوزه علوم مدیریتی پا به عرصه گذاشت. پس از ورود موفقیت‌آمیز این مفهوم در حوزه‌های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم ارتباطات، بکارگیری آن در حوزه برنامه درسی نیز رایج شد.

در این ورود، ترکیب «برنامه درسی هم‌افزا» شکل گرفت. این صورت‌بندی مفهومی به نوعی از برنامه‌ریزی درسی اشاره دارد که برنامه درسی را با پوششی گسترده‏تر از گذشته مطرح می‌کرد. «برنامه درسی هم‌افزا» ظرفیتی برای ورود کارگزاران مدرسه‌ای به عنوان اجزای برنامه درسی فراهم می‌آورد و از این طریق، از معنای مرسوم برنامه درسی فراتر می‌رود. این تصویر تازه از برنامه‌ درسی، با تشریح دو بخش برنامه درسی صامت و برنامه درسی ناطق تبیین می‌گردد. در این مقاله، علاوه بر تشریح هویت این برنامه، مبانی، ویژگی‌ها و دستاوردهای برنامه درسی هم‌افزا معرفی می‌شود.  

واژه‌های کلیدی: برنامه درسی هم‌افزا، هم‌افزایی، تلفیق، تعامل و گفتمان نظام‌گرا

نویسندگان: ناهید السادات غضنفری هاشمی،  نعمت اله موسی پور، علی حسینی خواه

فصلنامه: نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره 7، شماره 14، پاییز - زمستان1398، صفحات 148-97

 https://cstp.khu.ac.ir

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA