تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده

مقاله "تبیین مفهوم برنامه‏ درسی دگرگون‏ شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش‏ آموزان در نظام آموزشی ایران" منتشر شد.

یکی از زیباترین ویژگی های انسان، قدرت آفرینندگی و یا خلاقیت اوست وتبیین برنامه  درسی دگرگون  شونده  با  توجه  ماهیت  خلاقانه  آن می تواند نقش  مؤثری را در توسعه خلاقیت در نظام آموزشی ایران ایفا کند. 

هدف کلی پژوهش تبیین مفهوم برنامه ‏درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش ‏آموزان در نظام آموزشی ایران در سال 1398 بود. در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل کتب، کلیه مقالات و منابع علمی در دسترس چاپی و دیجیتالی مرتبط با برنامه ‏درسی دگرگون‏ شونده از سال 1979 تا 2019 بود. در این پژوهش از روش نمونه ‏گیری هدفمند استفاده شد. بررسی متون و اسناد مرتبط با برنامه‏ درسی دگرگون شونده به صورت تدریجی انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. با بررسی 3 مقاله و 10 فصل از کتب مختلف اشباع نظری محقق گردید. با استفاده از (ابزار بررسی مستندات) اطلاعات جمع ‏آوری شد. در گام اول و دوم با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله بندی استقرایی و کدگذاری موضوعی و در گام سوم پژوهش با استفاده از روش تاملی داده ‏ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ ها نشان داد برنامه ‏درسی دگرگون شده دارای شش مفروضه اصلی همایند و همبسته است. مقایسه مفروضات برنامه ‏ی درسی دگرگون شونده بر اساس معیار خلاقیت نشان داد که ضمن همایندی ابعاد آن، برنامه‏ ی درسی به عنوان کیهان شناسی، خلاقیت داستانی، برنامه ‏ی درسی به عنوان پیچیدگی، تحمل ابهام، برنامه‏ درسی بعنوان گفتگو، تلفیق تفکر عقلانی و تفکر روایتی، برنامه‏ درسی بعنوان کورره، «شدن»، برنامه ‏درسی بعنوان اجتماع، روابط و برنامه ‏درسی بعنوان مجموعه تجارب یادگیری دانش ‏آموزان، همگامی پیشینی و برآمدنی بودن را مورد تاکید قرار داده و در بهبود خلاقیت موثرند. برنامه‏ درسی دگرگون‏شونده از قبل معین نیست بلکه یک واقعیت دگرگون شونده و تحولی است.

نویسندگان: احمد فولادی، جهانبخش رحمانی، نرگس کشتی ارای

فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، پیاپی 49 (تابستان1399 )، ص140-125

http://www.jiera.ir

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA