الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح در سند تحول آموزش و پرورش

تحقق مدرسه در افق چشم انداز 1404 نیازمند مدیریت ادراک منابع انسانی به جهت ایجاد تعهد، وفاداری، اعتماد و بهره‌وری است؛ پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی از نوع لانه‌ای همزمان به تبیین الزامات حمایت سازمانی مدرسه ترسیم شده در سند تحول آموزش و پرورش پرداخته است.

ابتدا با تحلیل اسناد بالادستی آموزش و پرورش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13نفر از مطلعان کلیدی و خبرگان نظام آموزشی الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در زیرنظام‌های مدیریت منابع انسانی استخراج شد. به جهت عمق بخشی و نیز مطالعه عمیق پدیده و محک نتایج به دست آمده از شیوه کیفی، مجتمع آموزشی مفید، به عنوان نمونه‌ای در راستای اهداف چشم‌انداز انتخاب و از طریق پرسشنامه استاندارد آیزنبرگ (1986)  نتایج حمایت سازمانی ادراک شده بین 118 نفر از کارکنان و معلمین نمونه انتخابی، بررسی شد. مطابق یافته‌های پژوهش که در 4 زیرنظام مدیریت منابع انسانی (تأمین و تعدیل، بهسازی، نگهداری و کاربرد) به دست آمد، نتیجه چنین بود که رهبری آموزشی مدرسه زمانی که مبتنی بر احسان باشد، جوّ اخلاقی در مدرسه ایجاد می‌شود و تعهد اخلاقی در کارکنان که بسترساز حمایت سازمانی ادراک شده است را فراهم می‌کند، هرچند عدالت در جای خود اهمیت دارد و لازم است در سازوکارها، به خصوص مالی (در تأمین، تخصیص و مصرف) به آن توجه شود. در این میان، کرامت انسانی، راهبردی برای برقراری رابطه احسان و عدالت بین رهبری و فرد است. نیز طراحی نظام جبران خدمت به گونه‌ای که بتواند با همه جانبه‌نگری و جامعیت رضایت عمومی اعضا را جلب نماید، نیازمند تنوع و تعهد است.

نویسندگان: مریم برادران، خانم زهرا سادات نیری پور

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، سال پنجم، شماره 14، بهار 1399، صفحات 172-129

http://qaiie.ir/article-1-489-fa.html

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA