تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین

مقاله تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که هدف از این پژوهش، تحلیل و نقد به کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحولی است.

مفهوم «هویت» در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری تحول بنیادین به لحاظ کمّی و کیفی، حضور چشم گیری دارد و تعریف تربیت، که محور هرگونه فعالیت تربیتی است، بر این مفهوم استوار شده است.

برای دستیابی به این هدف از روش های تحلیل مفهومی و نقد درونی و بیرونی بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که اسناد مورد نظر، در به کارگیری مفهوم هویت با ناسازواری و عدم انسجام مواجه اند. به موردی از تناقض گویی در مبانی نظری سند تحول اشاره شده است. همچنین، به سبب کم توجهی به پیشینه پژوهشی علمی و فلسفی مفهوم هویت در اسناد، مرزهای معنایی مفهوم هویت با شخصیت و شاکله دچار درهم آمیختگی شده است که این درهم آمیختگی، منجر به استنتاج های نادرست شده است. عدم توجه کافی به تکثر فرهنگی ایرانیان در اسناد تحول، نقد پایانی این نوشتار، به این اسناد است.

فصلنامه پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، ص.156-136

https://fedu.um.ac.ir

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA