ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن

ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن در برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی نام مقاله ای است که بخشی از ارزشیابی دوره‌ای برنامه‌ درسی فارسی دوره ‌اول ابتدایی از برنامه ‌درسی قصد‌شده تا اجراشده و سپس، برنامه ‌درسی کسب‌شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، هدف این مطالعه در پی شناخت روند آموزش خط ‌تحریری، آسیب‌های احتمالی کاربرد و مهم‌ترین عوامل به‌وجودآورنده آن می باشد، ماهیت ‌پژوهش در‌ زمینه آموزش خط‌ تحریری در چارچوب طرح ارزشیابی دوره‌ای برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی تعریف‌شده، و ارزشیابی انجام‌شده از نوع کاربردی است. در ‌مراحل مختلف برای گردآوری‌داده‌ها از ابزارهای مختلفی چون کاربرگ معلمان‌گزارشگر، مشاهده، مصاحبه، نگرش‌سنج و آزمون استفاده شده‌ است. یافته‌ها نشان ‌می‌دهد اکثر‌ کودکان در به‌کارگیری خط‌ تحریری به‌مرور دچار مشکل می‌شوند و نوعی دوگانگی با خط نسخ ایجاد می‌کند. خط‌ تحریری شیب‌دار است، نیاز ‌به الگو‌دهی و تمرین قابل‌توجه خارج از کلاس دارد، در ‌حد توان کودک نیست و شروع استفاده از خط ‌تحریری از پایه‌های بالاتر‌از اول باشد. در برنامه درسی تدوین‌شده فارسی دوره ابتدایی و همخوانی با آن در برنامه‌ درسی اجراشده از نظر ‌آموزش‌ دستخط و الگوگیری خط‌ تحریری، کاستی شایان ‌توجهی وجود ‌دارد. موقعیت‌های مناسب آموزش خط تحریری ایجاد نمی‌شود و دانش‌آموزان به سمت خوانا‌نویسی و زیبانویسی نمی‌توانند هدایت ‌شوند. اکثر معلمان در به‌کارگیری و الگودادن خط‌ تحریری‌ تسلط‌‌ کافی ندارند. طراحی الگوی ‌راهنما و برگزاری دوره‌های کامل آموزشی خط‌ تحریری برای همه معلمان دوره ‌اول ابتدایی بسیار ‌حیاتی است.

نویسند: نادر سلسبیلی

فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 74-49

http://pma.cfu.ac.ir

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA