معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

در این تحقیق تلاش شده تا بر مبنای »روش نظریه پردازی داده بنیاد در مطالعات علوم انسانی«، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه ساز و تقویت کننده سواد انقلاب اسلامی  برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تحقیق حاضر یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی اکتشافی است و به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، پرداخته است.  از سه نوع کدگذاری(مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علّی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد.  متغیرهای زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل معنویت گرایی، خودسازی، آخرت گرایی، اسلام گرایی و تکلیف مداری می باشد که »معرفت دینی « نام گرفت.

نویسندگان: محسن عامری، زین العابدین امینی سابق،  احسان ساده، محمدرضا فاضلی

فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بهار و تابستان 1399، شماره 15، ص.: 35-9

کلید واژه: معرفت دینی، انقلاب اسلامی، سواد انقلاب اسلامی

1
امتیاز: 1 (2 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA