شناسایی اکوسیستم کارآفرینی آموزشی، فرصت ها و تهدیدهای آن

شناخت اکوسیستمی که کارآفرینان آموزشی با آن مواجه اند برای حمایت و توسعه کارآفرینی آموزشی به عنوان یک ضرورت برای تحول، بهبود و نوآوری حوزه آموزش لازم است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی به دنبال شناسایی اکوسیستم، فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی آموزشی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، جامعه پژوهش کارآفرینان آموزشی شهر تهران است که موسسه و نهادی نوآورانه در حوزه آموزش تاسیس نموده اند. ابتدا اکوسیستم کارآفرینی آموزشی به شیوه تحلیل اسناد مورد بررسی قرار گرفت و سپس فرصت ها و تهدیدها، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 کارآفرین آموزشی ایرانی شناسایی گردید. نتایج پژوهش، رقابت کم و گستردگی حوزه آموزش، توجه به آموزش وپرورش به عنوان کلید توسعه جامعه، تمایل به خصوصی و رقابتی شدن آموزش، ارزشمندی  یاددهی و یادگیری برای فرد و جامعه، نقش فناوری های  نوین و نقش یادگیری در اقتصاد دانش بنیان را به عنوان فرصت های کارآفرینان آموزشی نشان می دهد. عدم وجود قوانین مشخص، اولویت نبودن آموزش برای مردم و سازمان ها به دلیل ضعف اقتصادی جامعه، ضعف فرهنگ کارآفرینی در حوزه آموزش، سرمایه گذار کم در حوزه آموزش، آشنا نبودن به دانش روز و فناوری، از جمله تهدیدهای کارآفرینان آموزشی ایرانی محسوب می شود.

نویسندگان: نویسندگان: زهرا سایه وند، فرنوش اعلامی، غلامرضا شمس مورکانی

فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال نهم شماره 1، بهار و تابستان 1399، ص 331-309  

http://journalieaa.ir

1
امتیاز: 1 (2 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA