جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران: قلمرو روش شناسی

هدف پژوهش حاضر بررسی و بازنمایی قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران است.روش پژوهش، توصیفی و از نوع کمی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی بوده و به روش تحلیل مستندات انجام گرفته است.

جامعه آماری پژوهش، نشریه های تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که به منظور برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده 121) مقاله) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی تحلیل محتوا ((دامنه قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی)) و روش تجزیه وتحلیل داده ها براساس شاخص های تحلیل توصیفی و تفسیری انتخاب می باشد. نتایج نشان داد قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی ایران،  قلمرویی کوچک و محدود است. سهم کل مقاله های مرتبط با قلمرو روش شناسی از تعداد 31 روش (91/74 درصد) تنها 16روش (47/36درصد) بود که از این بین بیشترین فراوانی با تعداد 24مقاله (19/83درصد) به پژوهش کاوش تحلیل محتوا و کمترین فراوانی با تعداد 1 مقاله (0/83) به پژوهش های پژوهش روایی، پژوهش تلفیقی، پژوهش نظریه ای و پژوهش هنجاری تعلق دارد. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، به منظور بهبود وضعیت و گسترش قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران پیشنهادهایی ارایه شد.

نویسندگان: بهروز رحیمی، مرضیه دهقانی

نشریه نامه آموزش عالی، پیاپی 50، تابستان 1399، صص 145 -174

http://journal.sanjesh.org

امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA