چرخش 180درجه‌ای از پارادایم آموزش به پارادایم یادگیری

مقاله ای با عنوان "چرخش 180 درجه‌ای از پارادایم آموزش به پارادایم یادگیری: رهیافتی در برهه پاندمی کووید-19" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مدرسه‌زدایی، یادگیری اصیل، گسترش آموزش از فضای فیزیکی به بیرون از کلاس و عدالت آموزشی یکی از راه‌های برون رفت از چالش‌های نظام آموزشی در دنیای امروز است. هدف پژوهش حاضر تبیین تغییر رویکرد از پارادایم آموزش به پارادایم یادگیری به عنوان یک رهیافت اثربخش در برهه پاندمی کووید-19 است. لذا در این پژوهش چیستی و نمودهای تغییر پارادایم از آموزش به یادگیری برای گسترش آن در بیرون از دیوارهای کلاس در برهه پاندمی کووید-19مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع مروری سیستماتیک انجام و نتایج نشان داد که حرکت به سوی پارادایم یادگیری با نمود‌های آن (واقعیت مجازی، وبینار، موک، بازی‌سازی، منتورینگ، مربیگری، یادگیری سیار) در برهه پاندمی کووید-19 ضمن سازگار با نظریه مدرسه‌زدایی و حامیان دیدگاه انتقادی، ره‌آوردهایی همچون: یادگیری اصیل، عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر برای همه را در بر دارد.

نویسنده: احمد ملکی
فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور  دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 42-28

http://journals.ajums.ac.i

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA