مقاله طراحی واعتبارسنجی، برنامه درسی، شایستگی عمومی، ‌دوره دوم متوسطه نظری منتشر شد

مقاله ای تحت عنوان «طراحی و اعتبارسنجی، برنامه درسی، شایستگی عمومی، ‌ دوره دوم متوسط نظری» توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، هدف تحقیق، طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه است.

روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی و داده‌های آن به شیوة میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید .

جامعة آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و همه دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس بود. نمونة آماری در بخش کمّی‌ در دو مرحله انتخاب گردید.

در ابتدا ده نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس از بین همه دبیران و کارشناسان دورة متوسطه نظری استان فارس که در زمینة برنامه‌ریزی درسی صاحب‌نظر بودند؛ هشتاد نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزاراندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، در مرحله کیفی شامل تحلیل محتوای قیاسی و در مرحله کمّی‌ پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن و پایانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 0/92مورد تأیید قرار گرفت.

داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با نظام مقوله‌بندی قیاسی و روش‌های کمی‌ از جمله تحلیل عاملی از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌های کیفی الگوی طراحی شده ویژگی‌های مرتبط با عناصر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزش‌یابی را مورد تأیید قرار داد و یافته‌های کمّی‌ گویای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده بود.

پس می‌‌توان نتیجه گرفت که برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دوره دوم متوسطه نظری در این پژوهش می‌‌تواند در نظام آموزشی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان: رضا ابدام، عباس قلتاش، فایزه ناطقی

فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره و شماره :دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تابستان 1400، ص.74-63

 

http://etl.journals.pnu.ac.ir

 

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA