جایگاه فیزیک در برنامه درسی علوم تجربی دوره عمومی

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر شکاف زمانی بزرگ مابین خروج و ورود مجدد کلمه کلیدی «انرژی»، نواقصی نیز از نظر رعایت ملاک‌های ساختاری در ارائه این کلمه و موارد مرتبط در محتوای کتاب وجود دارد که لازم است تا معلمان فیزیک پایه دهم (اولین مدخل انرژی بعد از دوره عمومی) و  برنامه ریزان درسی علوم تجربی دوره عمومی به آن توجه نمایند.

این مقاله برگرفته از پژوهشی ترکیبی(کیفی وکمی) است که در سال تحصیلی97- 96 ، به روش توصیفی- تحلیلی با هدف اصلاح و بهبود کتاب‌های علوم دوره عمومی انجام شد. ملاک‌های ارزیابی طولی در این تحقیق از نوع ملاک‌های ساختاری بوده است این ملاک‌ها از روش تحلیل اسناد مرتبط و استخراج ملاک‌های مناسب ارتباط طولی لیست شده و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته تعیین و سپس اعتباربخشی شده‎اند. جامعه آماری آن شامل دو بخش جامعه آماری انسانی و جامعه آماری غیرانسانی (منابع کتاب‌های درسی) بوده است. این مقاله به طور موردی جایگاه کلمه انرژی را در برنامه درسی علوم تجربی دوره عمومی مورد نقد و بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر شکاف زمانی بزرگ مابین خروج و ورود مجدد کلمه کلیدی «انرژی»، نواقصی نیز از نظر رعایت ملاک‌های ساختاری در ارائه این کلمه و موارد مرتبط در محتوای کتاب وجود دارد که لازم است تا معلمان فیزیک پایه دهم (اولین مدخل انرژی بعد از دوره عمومی) و  برنامه ریزان درسی علوم تجربی دوره عمومی به آن توجه نمایند.

سال عرضه: 
97
امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA