به سوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

"برنامه درسی اسلامی" یکی از مفاهیم و عرصه‌های نوظهور درحوزه مطالعات برنامه درسی است که دستور کارخود را به اسلامی کردن برنامه درسی بر اساس جهان بینی توحیدی اختصاص داده است. البته تاکنون مقهوم نظری روشن و قابل دفاعی از ماهیت برنامه درسی اسلامی و حدود و ثغور آن عرضه نشده است. هدف این نوشتار، ارائه ایده و طرح نظری اولیه در بابا برنامه درسی اسلامی و قلمرو آن است. برای نیل به این منظور، در این پژوهش محتوای آثار مطرح شده موجود در زمینه برنامه درسی اسلامی در سه مرحله توصیف، تحلیل و نقد شده است. در مرحله اول، بعد از شناسایی تک تک آثار منتشرشده در این زمینه، منظور نویسنده از برنامه درسی اسلامی و این که نویسنده به دنبال اسلامی کردن چه بعد یا ابعادی از ابعاد معرفتی برنامه درسی بوده است، بررسی شده است. در مرحله دوم، نوع تلاش مولف- نظریه پردازی با کاربست نظریه‌های متعارف عربی- در این آثار تحلیل شده است و در مرحله سوم، این آثار از حیث محتوا و کیفیت مفهوم‌پردازی نقد شده‌اند.

سال عرضه: 
97
امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA