بررسی مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

بررسی اسناد و مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برای تولید برنامه درسی ملی

این مطالعه در مسیر شناسایی دلالت‌های ضمنی و آشکار مرتبط با برنامه درسی در اسناد و مصوبات قانونی و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و استخراج دلالت‌ها و آموزه‌های آن‌ها (در قالب اصول و سیاست‌ها) برای تولید برنامه درسی ملی بوده است؛ بنابراین اجرای آن از حیث هدف، تحلیلی، اکتشافی و از حیث روش کیفی است.

با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و همچنین مستندات قانون اساسی، چشم‌انداز نظام، مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش مشخص و دلالت‌های ضمنی و آشکار آن‌ها در ارتباط با برنامه درسی در قالب عناصر پیش‌بینی شده تحلیل، تنظیم و ارائه شده است. سرانجام متناسب با انتظارات پیش‌بینی شده با تلفیق دلالت‌های مرتبط، رسالت کلی نظام تعلیم و تربیت و زیر نظام برنامه درسی و همچنین اصول و سیاست‌های ناظر بر آن ترسیم و توسط صاحب‌نظران اعتباریابی گردید.

امتیازی داده نشده
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA