مقالات

کنکور: آزمون علمی یا قمار زندگی

فساد مؤسسات کنکوری از منظر دولتمردان، فساد و تباهی مالی است؛ اما برای دانش آموزان فساد و تباهی زندگی است

 

این مطلب در پنجمین شماره نشریه «تأملات رشد» (شماره بهار 1399) متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده است.

کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری

دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقاله "کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری" در مجله رشد مدرسه زندگی شماره 4 - دی 1398 به قلم اکرم عینی به رشته تحریر درآمد که متن این مقاله از طریق فایل پیوستی قابل دریافت می باشد.

مفهوم سواد اطلاعاتی و ضرورت آموزش آن برای دانش‌آموزان در برنامه ویژه مدرسه

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت به معنای "فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد" تعریف شده است و هدف کلی تربیت این گونه تعریف شده است: " تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به گونه‌ای که بتوانند در موقعیت خود و دیگران در هستی، را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی اصلاح نماید".

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا درباره فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد.

اثر سمی دود سیگار

«اثر سمی دود سیگار»، عنوان مقاله‌ای است که در شماره جدید فصلنامه رشد آموزش شیمی چاپ شده است. نکته جالب توجه این مقاله آن است که نویسنده با ارائه دو نوع آزمایش، سمی بودن دود سیگار را نشان داده است و این آزمایش‌ها قابل انجام در مدارس است.

ظرفیت های برنامه درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی

فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آن‌ها زیبایی‌جویی و زیبایی‌طلبی است. خداوند برای تربیت انسان به زیبایی‌جویی وی اشاره کرده و زبان کتاب هدایت خود را متناسب با آن انتخاب کرده است. ازآنجاکه هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشریت به مسیر حقیقی و خداشناسی است و نظام آموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارد، بنابراین برنامه درسی نیز می‌تواند از زبان اعجازآمیز قرآن که همان زیبایی‌شناختی است، استفاده کرده و موفقیت کسب کند.

نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه 1390 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﮐﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی، ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه است.