مقالات

تأملی بر انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی

پژوهش حاضر، به تحلیل و بررسی انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی ایران پرداخته است.

ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن

ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن در برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی نام مقاله ای است که بخشی از ارزشیابی دوره‌ای برنامه‌ درسی فارسی دوره ‌اول ابتدایی از برنامه ‌درسی قصد‌شده تا اجراشده و سپس، برنامه ‌درسی کسب‌شده است.

تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین

مقاله تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که هدف از این پژوهش، تحلیل و نقد به کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحولی است.

الزامات حمایت سازمانی ادراک شده در مدرسه صالح در سند تحول آموزش و پرورش

تحقق مدرسه در افق چشم انداز 1404 نیازمند مدیریت ادراک منابع انسانی به جهت ایجاد تعهد، وفاداری، اعتماد و بهره‌وری است؛ پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی از نوع لانه‌ای همزمان به تبیین الزامات حمایت سازمانی مدرسه ترسیم شده در سند تحول آموزش و پرورش پرداخته است.

تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی(ره) در ایران

با توجه به انتقادهای گسترده به نظام آموزش و پرورش، افرادی اقدام به راه‌اندازی مجموعه‌هایی متفاوت کرده‌اند، از جملۀ آنها، مجموعۀ تمدن‌سازی حضرت امام خمینی(ره) است.

نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی

نظریه پردازی در برنامه درسی روش شناسی تدوین نظریه است و بر این اساس دو ساختار تبیینی و تفهمی برای تدوین نظریه ها مشخص شده است. نظریه های تبیینی به سیاق علوم تجربی و نظریه های تفهمی با در نظر گرفتن درجاتی از درگیر شدن شخصی، تکرار ناپذیری و فهم پیچیدگی ها تدوین می شوند. در این مقاله دو ایده اصلی نظریه پردازی عینیت گرا-کاهش گرا و ذهنیت گرا -رمز و راز گرا و شاخه نومفهوم گرایی مربوط به آن در انطباق با نظریه های تبیینی و تفهمی قرار می گیرند و نابسندگی آنها در مواجهه با ساحت های حیات انسانی مشخص می شود.

تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت و ارائه الگوی مطلوب

درمکتب تربیتی اسلام به عامل محبت تأکید بسیار شده است و اولیای الهی از آن بهره های بسیار گرفته وآن را محور تربیت قرار داده اند. برای تحقق اهداف تربیتی یکی از بهترین شیوه ها در تعلیم و تربیت استفاده ازمحبت است.