مقالات و مجلات علمی

بررسی موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش براساس مدل فولن

مقاله‌ای با عنوان "بررسی موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بر اساس مدل فولن: موردکاوی ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری" منتشر شد.

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

تحقیق تبیین و نقد روش ‌شناختی فرآیند تحلیل مفهومی تربیت در پژوهش با عنوان «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد.

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی- رویکرد ترکیبی

 هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه‌بندی بود که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شد.

یازدهمین و دوازدهمین شماره "نشریه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

یازدهمین و دوازدهمین شماره "نشریه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به‌ منظور بازتاب محتواهای راهبردی در سطح درون سازمانی منتشر شد.

معرفت شناسی فضیلت محور، مولّد دیدگاهی نو در برنامه درسی

مقاله ای با عنوان معرفت شناسی فضیلت محور، مولّد دیدگاهی نو در برنامه درسی توسط اعظم زرقانی، سعیده فخار نوغانی تذوین شد.

تبیین مؤلفه‌های تربیت معنوی در آموزه‌های دینی (قرآن) و غیردینی (سکولاریسم)

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تربیت معنوی در آموزه‌های دینی (قرآن) و غیردینی (باتأکیدبر منابع سکولار) و مطابقت آن با اسناد بالادستی برنامه درسی می‌باشد.

ارائه‌ی مدل پرورش هویت چند فرهنگی دانش‌آموزان ابتدایی بر اساس نظریه‌ی داده بنیاد

برنامه‌ی درسی چند فرهنگی، نظامی از باورها و رفتارها می‌باشد که وجود و حضور گروه‌های مختلف در یک سازمان و یا یک جامعه‌ی انسانی را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می‌دهد؛  هدف پژوهش حاضر پرورش هویت چند فرهنگی دانش‌آموزان ابتدایی است.