مقالات و مجلات علمی

بررسی شروع زمان مناسب آموزش زبان خارجی در نظام رسمی عمومی کشور

یک طرح پژوهشی «شروع زمان مناسب آموزش زبان خارجی (زبان انگلیسی)در نظام آموزش رسمی عمومی کشور با توجه به رشد شناختی و عوامل فرهنگی – اجتماعی را بررسی کرده است.

سیزدهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

فایل همراه: 

سیزدهمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

شناسایی مؤلفه‌های آموزش اخلاق و میزان توجه به آن در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی، از نوع ابزارسازی با هدف شناسایی مؤلفه­‌ها و بررسی میزان توجه به آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی انجام شده است.

تحلیل محتوای تفکر فلسفی در سیستم آموزش عمومی جمهوری اسلامی ایران

هدف پژوهش «تحلیل محتوای تفکر فلسفی در سیستم آموزش عمومی جمهوری اسلامی ایران» تحلیل محتوای تفکر فلسفی دوره ابتدایی است.

رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی

یادگیری‌کوانتومی تحت تاثیر نظریه‌ کوانتومی شکل گرفته و با تاکید بر کل‌گرایی، درهم‌تنیدگی و ارتباط ‌تعاملی و پیچیده بین پدیده‌ها هم به ظرفیت‌های عینی و بیرونی و هم به ظرفیت‌های ذهنی و درونی توجه ‌دارد.

بررسی موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش براساس مدل فولن

مقاله‌ای با عنوان "بررسی موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بر اساس مدل فولن: موردکاوی ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری" منتشر شد.