مقالات

روان شناسی تفکر و مدیریت پیشرفت

موضوع مقاله حاضر را تحلیل نقش تفکر در زندگی و مدیریت پیشرفت تشکیل می دهد. نویسنده، مغز را آشیانه تجربیاتی قلمداد می کند که انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی خود کسب می نماید؛ تجربیاتی که بر باورها و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند.
متن کامل مقاله در فایل ضمیمه قابل دریافت و مشاهده می باشد.

تحلیل معنای کنشگری معلم؛ مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان حاکم بر کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم منتشر شده در سالهای 1396 - 1390 می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شد.  بنابراین، گفتمان شکل دهنده به کنشگری معلم در مقالات مجلات رشد معلم در سطوح سه گانه مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت آن با شرایط اجتماعی تصریح شد .

مدرسه کارآمد

مدرسه کارآمد مدرسه‌ای است که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف شده باشد. همچنین معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و در تحقق آن تسهیل ایجاد کند.

خلاصه طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی

در این طرح پژوهشی ارزشیابانه که در طی بیش از دوسال به اجرا درآمد، برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی(پایه های اول تا سوم)، شامل: برنامه درسی قصد شده [راهنمای تدریس و کتاب درسی و دیگر اجزاء بسته برنامه درسی تدوین شده]، برنامه درسی اجراشده[ آنچه درقالب برنامه درسی تدوین شده در مدرسه و کلاس درس توسط معلمَ آموزش داده می شود] و برنامه درسی کسب شده[آموخته های دانش آموزان و نتایج یادگیری ها]، مورد ارزشیابی قرارگرفته است.

تصویر برنامه درسی از منظر نوعمل‎گرایی با تاکید بر اندیشه رورتی

هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از برنامه درسی رویکرد نوعمل‎گرایی است که با روش تحلیل مفهومی و استنتاجی انجام می‏گیرد. ویژگی‏های فلسفه رورتی بنیانگذار فلسفه نوعمل‏گرایی عبارتند از: ویزگی ابزاری و امکانی زبان، خصیصه امکانی خود و اجتماع، مغایرت امور عمومی و خصوصی، همبستگی اجتماعی به جای عینیت و نگاه انتقادی به واژگان. در خصوص برنامه درسی نوعمل‎گرایی می‏توان گفت اهداف آموزش، نسبی و متغیرند، با این‏حال دستیابی به خودآفرینندگی، تربیت شهروند انتقادی، ایجاد شرایط برقراری دموکراسی، تاکید برگفتمان دانش، بها دادن به دانش عملی را می‏توان از اهداف نوعمل‏گرایی برشمرد.

بررسی و تحلیل سیاست‌های دوره پیش‌دبستان در ایران

در این مقاله تلاش گردید با تکیه بر شاخص‌های جهانی ارزشیابی سیاست‌های آموزشی دوره پیش دبستان  شامل دسترسی، استطاعت مالی، پاسخگویی، پایداری، و عدالت اجتماعی آخرین وضعیت موجود  دوره پیش‌دبستان  در ایران بررسی گردید. یافته‌های این مطالعه حاکی از این است که میزان دسترسی کودکان ایرانی در دوره پیش‌دبستان در قیاس با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پایین‌تر است. سرمایه‌گذاری مالی دولت در بخش پیش‌دبستانی ناچیز است.

صد سال تربیت معلم در ایران: فرصتها، تهدیدها و چشم انداز آینده

بررسی تاریخ آموزش و پرورش ایران نشان می دهد که تربیت معلمان در ایران سابقه ای طولانی دارد. تربیت معلم در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش به سبک جدید از سال 1297 شمسی آغاز شده است و سابقه آن به صورت رسمی تا سال 1397، به صد سال می رسد. اولین مرکز تربیت معلم در ایران، تحت عنوان دارالمعلمین برای مردان و دارالمعلمات برای زنان، در سال 1297 شمسی تاسیس شد و از نظر ساختاری، برنامه های درسی و مقررات مصوب، تغییرات و تحولات بسیار در آن صورت گرفته است.