مقالات

تبیین و نقد جریان مدارس تمدن‌سازی امام خمینی(ره) در ایران

با توجه به انتقادهای گسترده به نظام آموزش و پرورش، افرادی اقدام به راه‌اندازی مجموعه‌هایی متفاوت کرده‌اند، از جملۀ آنها، مجموعۀ تمدن‌سازی حضرت امام خمینی(ره) است.

نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی

نظریه پردازی در برنامه درسی روش شناسی تدوین نظریه است و بر این اساس دو ساختار تبیینی و تفهمی برای تدوین نظریه ها مشخص شده است. نظریه های تبیینی به سیاق علوم تجربی و نظریه های تفهمی با در نظر گرفتن درجاتی از درگیر شدن شخصی، تکرار ناپذیری و فهم پیچیدگی ها تدوین می شوند. در این مقاله دو ایده اصلی نظریه پردازی عینیت گرا-کاهش گرا و ذهنیت گرا -رمز و راز گرا و شاخه نومفهوم گرایی مربوط به آن در انطباق با نظریه های تبیینی و تفهمی قرار می گیرند و نابسندگی آنها در مواجهه با ساحت های حیات انسانی مشخص می شود.

تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت و ارائه الگوی مطلوب

درمکتب تربیتی اسلام به عامل محبت تأکید بسیار شده است و اولیای الهی از آن بهره های بسیار گرفته وآن را محور تربیت قرار داده اند. برای تحقق اهداف تربیتی یکی از بهترین شیوه ها در تعلیم و تربیت استفاده ازمحبت است.

تبیین مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی موردنظر مقام معظم رهبری

تبیین مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی موردنظر مقام معظم رهبری و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش ایران