مقالات

شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش وپرورش ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های عدالت آموزشی برای دانش آموزان است. روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی، حوزه پژوهش76 مورد مقالات، اسناد و کتب مندرج در پایگاه ها، وب سایت ها، و کتابخانه ها که به تفکیک 61 مقاله، 6 پایان نامه، 9 کتاب و سند آموزشی می باشد. با توجه به ادبیات نظری، مؤلفه ها و مضامین استخراج گردید. روایی محتوایی پژوهش با استفاده از روش ممیزی کردن از سوی داور تأیید و پایایی مضامین با استفاده از روش هولستی 99٪ بدست آمد.

تربیت به سبک پروردگار

«تربیت به سبک پروردگار»، تیتر مقاله‌ای است که در شماره اخیر ماهنامه رشد معلم چاپ شده است. این مقاله در چند بخش با عناوین: «رشد، محور تعلیم‌وتربیت»، «تفاوت تربیت با ریخته‌گری»، «محور تعلیم‌وتربیت چه کسی است»، «معلمان و افراط و تفریط در محبت» و «جایگاه تنبیه و ترس در تربیت‌دینی» تنظیم گردیده است.

طراحی برنامه درسی سواد حقوقی

هدف پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی و از نوع کیفی و به روش مطالعه موردی و رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محور می باشد.

آسیب‌شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت: با تأکید بر نمونه‌های پژوهشی در ایران

هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های مطالعات تطبیقی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه با معرفی نمونه هایی در داخل کشور می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی )مفهومی، اسنادی وتطبیقی( بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که آسیب های این مطالعات را می توان در سه دسته شامل آسیب های معطوف به ماهیت، پژوهشگر و زمینه تطبیق تقسیم بندی کرد.

کنکور: آزمون علمی یا قمار زندگی

فساد مؤسسات کنکوری از منظر دولتمردان، فساد و تباهی مالی است؛ اما برای دانش آموزان فساد و تباهی زندگی است

 

این مطلب در پنجمین شماره نشریه «تأملات رشد» (شماره بهار 1399) متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده است.

کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری

دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقاله "کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری" در مجله رشد مدرسه زندگی شماره 4 - دی 1398 به قلم اکرم عینی به رشته تحریر درآمد که متن این مقاله از طریق فایل پیوستی قابل دریافت می باشد.

مفهوم سواد اطلاعاتی و ضرورت آموزش آن برای دانش‌آموزان در برنامه ویژه مدرسه

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت به معنای "فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد" تعریف شده است و هدف کلی تربیت این گونه تعریف شده است: " تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به گونه‌ای که بتوانند در موقعیت خود و دیگران در هستی، را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی اصلاح نماید".