مقالات و مجلات علمی

برنامه درسی پیش‌بینی‌نشده؛ به ‌عنوان پیامد عصر کرونا و پساکرونا

مقاله ای با عنوان"برنامه درسی پیش‌بینی‌نشده؛ به ‌عنوان پیامد عصر کرونا و پساکرونا" منتشر شد.

بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی رویکرد توسعه‌محور دو سند فرادستی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و روش پژوهش تحلیل محتوا است.

مطالعۀ تطبیقی آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی وارائه الگوی مناسب

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی و ارائه الگوی مناسب برای دانش آموزان ایرانی است . برای انتخاب کشورهای مورد مطالعه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شده است.

ارزشیابی برنامه درسی به مثابه یک پدیده پیچیده

پژوهش حاضر از نوع "پژوهش نظریه‌ای" است که هدف آن تولید یک مدل تجویزی در حوزه مطالعات برنامه درسی می‌باشد.

هفتمین و هشتمین شماره‌های نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

هفتمین و هشتمین شماره‌های نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی: رویکرد کاربردی و عملیاتی

یکی از جنبه های حیاتی سازمان ها پرداختن به حوزه آموزش و یادگیری جهت توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان و کلیه ذی نفعان برای رشد و توسعه شاخص های کلیدی سازمان متبوع می باشد.

طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی "تلفیقی استم"

مقاله "طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران" با هدف طراحی الگوی مفهومی آموزش استم تلفیقی در دوره ابتدایی کشور ایران انجام شده است.

چرخش از "نظریه‌ پردازی" به "نظریه ‌پردازی نمادین در برنامه درسی"

نظریه‌­پردازی تبیینی و نظریه‌­پردازی تفهمی در برنامه درسی که به ترتیب منسوب به رویکردهای تجربی-آزمایشی و پدیدارشناسی-تفسیری هستند با ابتنای انحصاری به علوم تجربی به بیگانگی از معنای ژرف زندگی و با تکیه بر تجربه‌­های زیسته به تنهایی به نادیده گرفتن دقت علمی منجر می‌­شوند.