مقالات

مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسلام در سازمان آموزش وپرورش براساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

معنویت، شرایط زیستی انسان را در زمان ها و مکان های مختلف در یک نظام فرامعرفتی اعتبار بخشیده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای معنویت در سازمان آموزش وپرورش است. تحقیق ازنظر نوع، اکتشافی و ازنظر روش، کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 7 نفر از خبرگان، 20 نفر از کارشناسان ارشد و 240 نفر از کارشناسان آموزش وپرورش قزوین بودند. برای شناسایی شاخص ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان ارشد استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) شدند.

فارابی و طبقه‌بندی علوم

ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی است که در حوزه‌هایی مانند فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم معلومات وسیعی داشته است. فصلنامه رشد آموزش ریاضی در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به فلسفه منطق و ریاضیات فارابی و تأثیرات او بر دانشمندان دیگر اختصاص داده است. 

الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط انجام گردیده،  رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی توأم با تحلیل محتوای کیفی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده خارجی (در سال های 1938 تا 2018) و داخلی (در سال های 1384 تا 1396)می باشد.

مطالعه تطبیقی مجموعه های تخصصی کتاب های درسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آلمان و کانادا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی شباهت ها و تفاوت های سیاست های مجموعه سازی و روش های ارائه خدمات اطلاعاتی “ مجموعه تخصصی کتاب درسی “ در کشورهای آلمان، کانادا و ایران است.

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی از منظر شاخصه های تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

روان شناسی تفکر و مدیریت پیشرفت

موضوع مقاله حاضر را تحلیل نقش تفکر در زندگی و مدیریت پیشرفت تشکیل می دهد. نویسنده، مغز را آشیانه تجربیاتی قلمداد می کند که انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی خود کسب می نماید؛ تجربیاتی که بر باورها و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند.
متن کامل مقاله در فایل ضمیمه قابل دریافت و مشاهده می باشد.

تحلیل معنای کنشگری معلم؛ مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان حاکم بر کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم منتشر شده در سالهای 1396 - 1390 می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شد.  بنابراین، گفتمان شکل دهنده به کنشگری معلم در مقالات مجلات رشد معلم در سطوح سه گانه مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت آن با شرایط اجتماعی تصریح شد .

مدرسه کارآمد

مدرسه کارآمد مدرسه‌ای است که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف شده باشد. همچنین معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و در تحقق آن تسهیل ایجاد کند.