مقالات

آسیب‌شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت: با تأکید بر نمونه‌های پژوهشی در ایران

هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های مطالعات تطبیقی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه با معرفی نمونه هایی در داخل کشور می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی )مفهومی، اسنادی وتطبیقی( بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که آسیب های این مطالعات را می توان در سه دسته شامل آسیب های معطوف به ماهیت، پژوهشگر و زمینه تطبیق تقسیم بندی کرد.

کنکور: آزمون علمی یا قمار زندگی

فساد مؤسسات کنکوری از منظر دولتمردان، فساد و تباهی مالی است؛ اما برای دانش آموزان فساد و تباهی زندگی است

 

این مطلب در پنجمین شماره نشریه «تأملات رشد» (شماره بهار 1399) متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده است.

کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری

دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقاله "کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری" در مجله رشد مدرسه زندگی شماره 4 - دی 1398 به قلم اکرم عینی به رشته تحریر درآمد که متن این مقاله از طریق فایل پیوستی قابل دریافت می باشد.

مفهوم سواد اطلاعاتی و ضرورت آموزش آن برای دانش‌آموزان در برنامه ویژه مدرسه

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت به معنای "فرایند تعاملی زمینه‌ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد" تعریف شده است و هدف کلی تربیت این گونه تعریف شده است: " تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به گونه‌ای که بتوانند در موقعیت خود و دیگران در هستی، را به درستی درک و آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی اصلاح نماید".

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا درباره فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد.

اثر سمی دود سیگار

«اثر سمی دود سیگار»، عنوان مقاله‌ای است که در شماره جدید فصلنامه رشد آموزش شیمی چاپ شده است. نکته جالب توجه این مقاله آن است که نویسنده با ارائه دو نوع آزمایش، سمی بودن دود سیگار را نشان داده است و این آزمایش‌ها قابل انجام در مدارس است.