مقالات و مجلات علمی

مبانی طراحی آموزشی

نویسندگان کتاب به طور تخصصی خوانندگان را برای طراحی آموزشی براساس الگوی خاص آماده نمی‌کنند، لیکن معرفی و طرح الگوهای طراحی آموزشی، فرایند و عناصر آن را به شیوه‌های مختلف به تصویر می‌کشند.

گذار از نظریه به عمل در تربیت اسلامی

پژوهش حاضر تلاشی است جهت رفع شکاف دیرینه نظریه و عمل تربیتی، با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در تربیت که بر اساس واسازی مفهوم شهادت انجام شده است.

تأملی بر انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی

پژوهش حاضر، به تحلیل و بررسی انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی ایران پرداخته است.

ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن

ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب های احتمالی آن در برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی نام مقاله ای است که بخشی از ارزشیابی دوره‌ای برنامه‌ درسی فارسی دوره ‌اول ابتدایی از برنامه ‌درسی قصد‌شده تا اجراشده و سپس، برنامه ‌درسی کسب‌شده است.

پنجمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش منتشر شد

فایل همراه: 

پنجمین شماره نشریه "رسانه الکترونیک" سازمان پژوهش به منظور بازتاب محتواهای راهبردی درسطح درون سازمانی منتشر شد.

تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین

مقاله تحلیل و نقد مفهوم «هویت» در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که هدف از این پژوهش، تحلیل و نقد به کارگیری مفهوم «هویت» در اسناد تحولی است.

سواد خبری

کتاب سواد خبری با هدف آموزش سواد خبری به عموم مخاطبان جهت توانمندسازی آن‌ها در شناخت، انتخاب و ارزیابی خبر در چهار بخش تألیف شده است.