مقالات

نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی قرآن

حضرت علی علیه السلام :

« پدر باید برای فرزند خود، ‌ نام خوب انتخاب کند، او را با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد. »

  نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 391

جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران

مقاله حاضر به بررسی جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران می پردازد. به همین منظور در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و به دلیل اینکه محقق خود شخصاً به مطالعه و جستجوی ملاکها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است. در ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه های مشترک تفکر انتقادی از دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف مشخص گردید.

مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسلام در سازمان آموزش وپرورش براساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

معنویت، شرایط زیستی انسان را در زمان ها و مکان های مختلف در یک نظام فرامعرفتی اعتبار بخشیده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای معنویت در سازمان آموزش وپرورش است. تحقیق ازنظر نوع، اکتشافی و ازنظر روش، کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 7 نفر از خبرگان، 20 نفر از کارشناسان ارشد و 240 نفر از کارشناسان آموزش وپرورش قزوین بودند. برای شناسایی شاخص ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان ارشد استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) شدند.

فارابی و طبقه‌بندی علوم

ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی است که در حوزه‌هایی مانند فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم معلومات وسیعی داشته است. فصلنامه رشد آموزش ریاضی در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به فلسفه منطق و ریاضیات فارابی و تأثیرات او بر دانشمندان دیگر اختصاص داده است. 

الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط انجام گردیده،  رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی توأم با تحلیل محتوای کیفی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده خارجی (در سال های 1938 تا 2018) و داخلی (در سال های 1384 تا 1396)می باشد.

مطالعه تطبیقی مجموعه های تخصصی کتاب های درسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آلمان و کانادا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی شباهت ها و تفاوت های سیاست های مجموعه سازی و روش های ارائه خدمات اطلاعاتی “ مجموعه تخصصی کتاب درسی “ در کشورهای آلمان، کانادا و ایران است.

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی از منظر شاخصه های تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

روان شناسی تفکر و مدیریت پیشرفت

موضوع مقاله حاضر را تحلیل نقش تفکر در زندگی و مدیریت پیشرفت تشکیل می دهد. نویسنده، مغز را آشیانه تجربیاتی قلمداد می کند که انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی خود کسب می نماید؛ تجربیاتی که بر باورها و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند.
متن کامل مقاله در فایل ضمیمه قابل دریافت و مشاهده می باشد.