مقالات

آموزش‌وپرورش درایران باستان

آموزش‌وپرورش از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی در همه جوامع است. فصلنامه رشد آموزش تاریخ در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به وضعیت این نهاد قدیمی در ایران باستان اختصاص داده‌ است.

بررسی تطبیقی هوشمندسازی در برنامه درسی کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران

هدف از این مطالعه، بررسی تطبیقی برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران است. دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه، تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی آنها می باشد .

تاریخچه دستورنویسی در جهان، زبان عربی و فارسی

فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی در مقاله‌ای به بررسی و تبیین تاریخ دستور زبان فارسی در جهان، زبان عربی و فارسی پرداخته است.

تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع)در صحیفه سجادیه باتأکید برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

پژوهش حاضر با هدف تبیین سیره تربیتی امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه انجام گرفته است. برای تبیین بهتر این سیره، باید آن را در ابعاد مختلف تربیتی مورد بررسی قرار داد و از آنجا که سند تحول بنیادین آموز وپرورش به عنوان سندی بالادستی در نظام تعلیم وتربیت کشور، تقسیم بندی جامعی از ابعاد تربیت آدمی نموده است، لذا سیره تربیتی امام سجاد)ع ( براساس ابعاد این سند مورد تبیین قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و به صورت تحلیل محتوای کیفی است.

نقش ارزشیابی در بهبود اثربخشی آموزش زبان

ارزشیابی زبان‌آموزان در کلاس زبان یکی از مسائل مهم در آموزش و یادگیری زبان خارجی است و موضوعی بسیار گسترده و پراهمیت در این حوزه به حساب می‌آید. فصلنامه رشد آموزش زبان‌های خارجی یکی از مقاله‌های جدیدترین شماره خود را به این موضوع اختصاص داده است.

نقش والدین در پیشبرد برنامه درسی قرآن

حضرت علی علیه السلام :

« پدر باید برای فرزند خود، ‌ نام خوب انتخاب کند، او را با ادب و نیکو تربیت کرده و به او قرآن بیاموزد. »

  نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، حکمت 391

جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران

مقاله حاضر به بررسی جایگاه تفکر انتقادی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش ایران می پردازد. به همین منظور در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و به دلیل اینکه محقق خود شخصاً به مطالعه و جستجوی ملاکها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است. در ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه های مشترک تفکر انتقادی از دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف مشخص گردید.

مدل معنویت سازمانی از دیدگاه اسلام در سازمان آموزش وپرورش براساس بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

معنویت، شرایط زیستی انسان را در زمان ها و مکان های مختلف در یک نظام فرامعرفتی اعتبار بخشیده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای معنویت در سازمان آموزش وپرورش است. تحقیق ازنظر نوع، اکتشافی و ازنظر روش، کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 7 نفر از خبرگان، 20 نفر از کارشناسان ارشد و 240 نفر از کارشناسان آموزش وپرورش قزوین بودند. برای شناسایی شاخص ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان ارشد استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) شدند.

فارابی و طبقه‌بندی علوم

ابونصر فارابی معروف به معلم ثانی است که در حوزه‌هایی مانند فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم معلومات وسیعی داشته است. فصلنامه رشد آموزش ریاضی در جدیدترین شماره خود مقاله‌ای را به فلسفه منطق و ریاضیات فارابی و تأثیرات او بر دانشمندان دیگر اختصاص داده است. 

الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط انجام گردیده،  رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی توأم با تحلیل محتوای کیفی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده خارجی (در سال های 1938 تا 2018) و داخلی (در سال های 1384 تا 1396)می باشد.