مقالات

مطالعه تطبیقی مجموعه های تخصصی کتاب های درسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آلمان و کانادا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی شباهت ها و تفاوت های سیاست های مجموعه سازی و روش های ارائه خدمات اطلاعاتی “ مجموعه تخصصی کتاب درسی “ در کشورهای آلمان، کانادا و ایران است.

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی

کاربست روش آنتروپی شانون در تحلیل سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی از منظر شاخصه های تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

روان شناسی تفکر و مدیریت پیشرفت

موضوع مقاله حاضر را تحلیل نقش تفکر در زندگی و مدیریت پیشرفت تشکیل می دهد. نویسنده، مغز را آشیانه تجربیاتی قلمداد می کند که انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی خود کسب می نماید؛ تجربیاتی که بر باورها و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند.
متن کامل مقاله در فایل ضمیمه قابل دریافت و مشاهده می باشد.

تحلیل معنای کنشگری معلم؛ مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان حاکم بر کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم منتشر شده در سالهای 1396 - 1390 می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شد.  بنابراین، گفتمان شکل دهنده به کنشگری معلم در مقالات مجلات رشد معلم در سطوح سه گانه مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت آن با شرایط اجتماعی تصریح شد .

مدرسه کارآمد

مدرسه کارآمد مدرسه‌ای است که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف شده باشد. همچنین معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و در تحقق آن تسهیل ایجاد کند.

خلاصه طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی

در این طرح پژوهشی ارزشیابانه که در طی بیش از دوسال به اجرا درآمد، برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی(پایه های اول تا سوم)، شامل: برنامه درسی قصد شده [راهنمای تدریس و کتاب درسی و دیگر اجزاء بسته برنامه درسی تدوین شده]، برنامه درسی اجراشده[ آنچه درقالب برنامه درسی تدوین شده در مدرسه و کلاس درس توسط معلمَ آموزش داده می شود] و برنامه درسی کسب شده[آموخته های دانش آموزان و نتایج یادگیری ها]، مورد ارزشیابی قرارگرفته است.