بهسازی سازمانی

مقدمه پویایی و پیچیدگی روزافزون محیط، شرایط و مقتضیات جدیدی را فراروی سازمان ها قرار داده است. این در حالی است که سازمان ها به عنوان سیستم های باز، ناگزیر از ایجاد حداقل تنوع لازم و توسعه قابلیت ها و شایستگی های خود برای پاسخ به اقتضاهای محیطی و تضمین بقا و اثربخشی خویش هستند. توسعه سازمانی با پشتوانه نظری و تجربی در حال تکامل خود، چنین امکانی را به صورت اقتضایی برای  سازمان ها فراهم می آورد. امروزه، توسعه سازمانی با رویکردی کل نگر، راهبردی و یادگیرنده در چرخه سیستمی متعامل و پویا، به طور دائم به تشخیص و جهت گیری راهبردی، طرح ریزی، اجرا و ارزشیابی و نهادینه سازی تغییرات لازم و مطلوب در گستره سازمان می پردازد.
 
مفهوم توسعه سازمان
توسعه سازمان، برنامه درازمدت تغییر برنامه ریزی شده ای است که بتواند به کارایی، بهره وری و سلامت سازمان منجر شود. این هدف از طریق اجرای برنامه هایی حاصل می شود که ریاست عالی سازمان باید در آن مشارکت کند و باید کل سازمان را در .)42 :1383 این راستا در برگیرد
 
جهت مشاهده متن کامل این محتوا از لینک ضمیمه و پیوست استفاده نمایید.
فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA