جریانی طراحی شده در حال هویت زدایی از خط و زبان فارسی است!

استاد دانشگاه معتقد است که جریانی طراحی شده در حال هویت زدایی از زبان فارسی است!

اسماعیل امینی در برنامه ای تلویزیونی در شبکه آموزش در خصوص خط و زبان فارسی و اینکه برخی نوشتار جدید توسط نوجوانان در حال رواج است، بیان داشت: درمناسبات فردی، صنفی و شخصی هر کسی هر رویه ای را انتخاب می کند مسئولیتش با خودش است اما یک بخش دیگر تعمدی و برای ویران کردن خط و زبان فارسی در حال اقدام است.

به طور مثال تنوین را با نون می نویسند، "عاطفه" را به شکل "آتفه" می نویسند و به نوعی برای خودشان رسم الخط درست کرده اند یا اینکه اصرار دارند بر اینکه حروف مشترک با زبان عربی را ننویسند و استفاده نکنند و یا به شکل دیگری بنویسند؛ می خواهند هویت زدایی شود.

آنها، این کار را با رسم الخط های دیگری که با عربی نوشته می شد انجام داده اند به طور مثال در زبان کردی این کار را کرده اند و می خواهند ارتباط را با متون کهن قطع کنند.

وی بیان داشت: نوجوانان ما که در این زمینه خیلی مسئولیت ندارند اما مسولین آموزش و پرورش به تدریج نوشتن را از بین می برند، به طور مثال کتاب کار طراحی کرده اند که شما فقط یک تیک می زنید. امتحانات هم به همین شکل تستی برگزار می شود.

این استاد دانشگاه گفت: دانشجوی ما نوشتن بلند نیست. این افراد ادبیات فارسی را در تنگنا و گوشه رینگ و زیر ضربات فیزیک، شیمی و ریاضی گذاشته اند. خیال کرده اند که فیزیک، شیمی و ریاضی علم است و بقیه هیچ!

به خانواده ها هم اینطور القا کرده اند که کسی که ریاضی و فیزیک و شیمی درس می دهد دانشمند است و کسی که ادبیات درس می دهد گل و بلبل است؛ هیچ ملتی  نیست که بدون یاد گرفتن و نوشتن بتواند دانشمند شود

 

 

ارسال نظر

Image CAPTCHA