همه وامدار خبرنگاریم

به نام خدا

همه وامدار خبرنگاریم

علاقمندم به سهم خود و برخلاف رسم سالگرد زدگی و تعارفات موسمی  ازتلاش ها وخدمات جامعه شریف رسانه به ویژه خبرنگاران تشکرنمایم  

براین باورم که  نفس پاسداشت ولو در تقویم رسمی بهانه وفرصتی است مغتنم تا با هوشمندی وموقعیت شناسی؛ قدرشناس تلاش های خالصانه این قشرزحمت کش  بود.

 امروز من هم نه به این بهانه ویا صرفا برای ادای دین ویاانجام  تعارفات مرسوم ؛ لازم دیدم  ضمن قدرشناسی؛ به سهم ونقش خبرنگاران درتوسعه ورشد آموزش وپرورش تاکید ومدیران را برای تامل ودرنگ بیشتر فرابخوانم  

به عقیده بنده هرکجا رسانه وجماعت شریف خبرنگارباشد رشد، توسعه  وارتقاءنیز  بیشتراست.

بهتر آن است که بگویم؛ توسعه ورشد با نام خبرنگار عجین شده واین دو واقعیتی جدائی ناپذیرند.

تفاوتی نمی کند که این تحول درمنابع انسانی وارتقای شایستگی های شخصی مدیران وکارشناسان باشد ویادرتوسعه کمی وکیفی سازمانی .

لذا دورنیست اگرگفته شود خبرنگار شاخص و دماسنج عملکرد مسئولان و نماد پیشرفت و پویایی سازمان است.

حضوررسانه وکنگاش وکنجکاوی های خبرنگاران که جزئی از هویت  وواقعیت  غیرقابل اجتناب این نهاد اگاهی بخش است هرچندعلی الظاهر و درنگاهی سطحی والبته شخصی؛ مخل و محل ملاحظه است وبه دیگر سخن  ماهیت اگاهی بخشی وارزیابی  وبه تبع مطالبه و وپرسشگری آن؛  به نفع مدیر و دستگاه تحت امر نبوده بلکه مزاحم   خلوت مدیریتی وسازمانی است،  امادرواقع به تکامل وارتقای مدیروسازمان منجرمی شود

این درحالی است که بسیاری ازچهره های سرشناس مدیریتی که برای خود ، شان وشخصیتی قائلند وامدارمراقبت خبرنگار، نظارت وارزیابی ایشان ورسانه ها هستند

برای همین هم بهتر است بگوئیم مدیران باید  همیشه ازرسانه ها سپاسگزاربوده وقدردان خدمات ومداخلات صادقانه انان باشند

 درواقع مدیرهوشمند والبته اینده نگر؛مشارکت  ومشاورت صمیمانه خبرنگاران رابرای فردای پایدارورضایت بخش نوعی سرمایه گذاری دانسته  وازچنین موقعیت هائی به چشم یک فرصت استقبال می کند

ازنظرمن شخصیت یک خبرنگارحرفه ای، اگاه وصاحب نظراجتماعی از هیچ مدیر وکارشناسی کمترنیست  بنابراین؛ کم انگاری جایگاه و فروکاهی شان وشخصیت خبرنگاران صدیق که جز به رشد کمال وتوسعه نمی اندیشند از ناحیه هرمدیر ودر هرسطحی که باشد ؛ اشتباه محاسباتی وکج سلیقگی مدیریتی بیش نیست.

اینک که تعداد رسانه وخبرگزاری ها وسایت های خبری افزایش یافته وشمارخبرنگاران روبه فزونی نهاده است  جادارد نگاه تخصصی به خبر وگزارش وبه ویژه گفت وگو درحوزه اموزش وپرورش  جدی تر گرفته باشد

ارتقاء سطح اگاهی، اطلاعات ودانش تخصصی خبرنگاران حوزه اموزش وپرورش نقش رسانه های مرتبط را موثر وفنی تر کرده ومناسبات سازنده را ارتقاء خواهد بخشید.

حوزه های متنوع خدماتی اموزشی، علمی ، فنی و.. دردستگاه بزرگ تعلیم وتربیت کشور این انتظار راپدیداورده است تاخبرنگاران متناسب با حوزه خاص وماموریت رسانه ای؛ گزارش، گفت وگو، خبروتحلیل متناسب  ارایه نمایند

سازمان پژوهش  وبرنامه ریزی اموزشی به سهم خود این امادگی را دارد تا درحوزه برنامه درس ملی،  مطالعات اموزش وپرورش، بسته های اموزشی، اعتباربخشی کتابهای درسی و... به  این مهم مبادرت ورزیده وزمینه رابرای استفاده افزون ترازظرفیت همکاران رسانه ای فراهم سازد.

مجددا لازم می دانم ضمن پاسداشت روزخبرنگار  وبزرگداشت  مقام  شهید  صارمی  از همه خبرنگاران بویژه خبرنگاران شریف حوزه اجتماعی خصوصا بخش اموزش وپرورش  که با وجود مضایق مشکلات وتنگناها بهترین همراهی رابا سازمان پژوهش  داشه اند تشکروقدردانی   وبرای ایشان قلمی مبارک وموثررا ارزو نمایم.

محمد ابراهیم محمدی

مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ارسال نظر

Image CAPTCHA