سازمان پژوهش دردوره پساچهل سالگی

به نام خدا

سازمان پژوهش دردوره پساچهل سالگی

چهل سالگی نشانه رشد، بلوغ وعقلانیت است ودراین مقوله تفاوتی بین عقلانیت فردی و سازمانی نیست. همانگونه که فرد درگذر از چهل سالگی به رشد وتحول مبتنی بر کسب تجربه و راه رفته میرسد، سازمان هم پس از چهاردهه فعالیت وحرکت به سطحی از بلوغ وعقلانیت در تولید، ارائه خدمات وبهره وری می رسد.

چهل سالگی اغاز یک بازنگری و بازسازی وحرکت درمسیر انتظارات ومطالبات مبتنی برمناسبات سازمان و مخاطبان بخصوص جامعه هدف است. هرچند تامل وبازنگری درفرصت های مختلف یک ضرورت است. اما هیچیک کارکرد این بازنگری که لزوما مبتنی برشهامت, جسارت وهوشمندی دراستانه بلوغ وعقلانیت چهل سالگی است را ندارد

ماهیت چهل سالگی با تغییرات بزرگ وسترگی گره خورده و در مقابل انتظارت مبتنی برنقشه راه  وحرکت جدید را ناگزیر می سازد. به ویژه آن که تغییرات میدانی صورت گرفته ونیزتنوع و تکثر رسانه های آموزشی، مطالبات را ازسازمان پژوهش جدی ترساخته است.

 سازمان پژوهش در آستانه بلوغ مبتنی برعقلانیت خویش، گامهای اساسی چندی برداشته وحرکت های بزرگی از جنس تغییر و تطور در نظام برنامه ریزی درسی, تالیف و ارایه بسته های اموزشی را برداشته است.

نیک پیداست که سازمان پژوهش به عنوان نهاد مغزافزار و اندیشه ورز دستگاه بزرگ تعلیم وتربیت نمی تواند به تنهایی پاسخ گوی این همه مطالبات وانتظارات باشد، لذا به همراهی وهم افزایی بخشهای علمی وآموزشی حاکمیتی ومردمی نیازمند است.

ظرفیت های بیرونی به ویژه انجمن وسمن های مردم نهاد علمی که ازجنس معلمان وخانواده  تعلیم وتربیت هستند، می توانند درراستای سیاست مرزگسترانه سازمان وذیل سند تحول بنیادین وبرنامه ریزی درسی مشارکت هم افزایانه ای داشته باشند.

 استفاده ازتجربه وتوان بخش های علمی درقالب نهاد های فرهنگی وعلمی و آموزشی و نیز انجمن های علمی و ظرفیت استانهای برخوردار فرصت های خوبی است تا دربخشی از محتواهای علمی و آموزشی اعم از علوم پایه وفنی در راستای سیاست چند تالیفی با نظارت دفاتر و شورای تالیف کتب درسی سازمان پژوهش همکاری داشته باشند.

این موضوع هرچند یک حرکت مهم درحوزه استفاده از ظرفیت های بیرونی است اما به همان نسبت وظایف و تکلیف سازمان را دربررسی وتطبیق آن باسند تحول وبرنامه درسی ملی حساس تر و پر رنگ  تر می نماید.

سازمان در گذر تحول های پیش آمده باید گام های جدی تری در زمینه پایدارسازی کتاب های درسی(حداقل به مدت ۵سال) وپرهیزازچاپ همه ساله آن بردارد. زیرا اقتضای اقتصاد مقاومتی در پرهیز از هزینه سربار و حفظ محیط زیست ومنابع ارزی آن است.

گرچه این اقدام در مورد همه کتاب ها و پایه ها به یک باره میسور نیست، اما اقدام ومتناسب  با آن فرهنگ سازی رسانه ای وهمکاری برخی ازنهادهای ذینفع، مانند محیط زیست,شهرداری صنعت وتجارت و... راهگشا خواهد بود.

شاید یکی ار جلوه های مهم تحول والبته تغییر در خدمت رسانی سازمانی، استفاده ازظرفیت فضای مجازی وشبکه های اجتماعی باشد. ارایه برخی از محتواها درقالب لوح های فشرده و یا استفاده تبلت دانش آموزی با وجود کهنگی واشکالات وارد بر آن، یک ضرورت است. تغییرشکل خدمات ازمکتوب به الکترونیک به ویژه درقالب پیام رسان تاسیسی"رشد" و یا پیام رسان های موجود ضمن توسعه دامنه خدمات و نوسازی پیوسته اطلاعات، سهم به سزایی درصرفه جویی و پرهیز از هدررفت منابع داشته، همچنین کمک زیادی درگردش سریع اطلاعات و توسعه ارتباطات خواهد نمود. ارایه ده ها مجله علمی وآموزشی تخصصی وعمومی، یک اقدام هوشمندانه درترغیب بدنه عظیم آموزش وپرورش ازصف تاستاد برای چرخش از ارایه محتوای تکمیلی ودانش افزایی کاغذی به الکترونیکی خواهد بود. گرچه این چرخش مثل بسیاری از ریل گذاری ها  نیازمند ریسک پذیری شهامت مندانه است. گرچه سختی ها و دلسردی ها در زمینه تعدیل نیروی کار وامکانات و تاسیسات صنعتی وچاپی است، اما یک واقعیت غیرقابل اجتناب است  که از زمان معقول وطبیعی آن دیرزمانی گذشته است​.

ارسال نظر

Image CAPTCHA