نیم نگاه

جناب دکتر ذوعلم از جمله چهره های نام آشنا در بخشهای علمی و پژوهشی و بخصوص تعلیم و تربیت می باشد. ایشان افزون بر دانش فنی و دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و تحصیلات حوزه داشته های ذیقیمتی دارد. تجربیات علمی و عملی و پژوهشی ایشان و نیز سابقه ممتد آموزشی حجت‌الاسلام ذوعلم در حوزه و دانشگاه و بخصوص مدارس و آموزشگاهها از ایشان چهره‌ای با تجربه و تبحر ساخته است. حضور ایشان در ساحت های مدیریت های علمی و اجرائی و بخصوص در زمینه‌های برنامه‌ریزی آموزشی و درسی یکی از فصلهای برجسته و شاخص زندگی کاری ایشان بشمار می‌آید. آنچه می‌آید بخشی از گزارش علمی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی ایشان است.

 

 

آثار و تحقیقات منتشر شده:

 

 1. ج‍رع‍ه‌ ج‍اری‌: س‍ی‌ م‍ق‍ال‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌، ۱۳۷۸
 2. ک‍ارن‍ام‍ه‌ ۲۰ س‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: اس‍ت‍ب‍داد ی‍ا دم‍وک‍راس‍ی‌؟ ، تهران: کانون اندیشه جوان، 1387
 3.  ان‍ق‍لاب‌ و ارزش‌ه‍ا:پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ارزش‌ه‍ا در پ‍رت‍و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: سازمان انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹
 4. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۷۹
 5. نور الآفاق، شرح دعای مکارم ‌الاخلاق (تصحیح و تحشیه)، تهران، رایحه عترت، 1380
 6. س‍م‍ا ( س‍ی‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی )، ت‍ه‍ران‌: دانش و اندیشه معاصر‏‫، ۱۳۸۲
 7. ن‍ظری‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ در اس‍لام‌: (ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ در ب‍اب‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ دی‍ن‍ی‌)، ‌ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۳
 8. تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏‫‏‏، ۱۳۸۵
 9. سیاست، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۶
 10. چ‍ه‍ل‌ گ‍ام‌، ت‍ه‍ران‌: کانون اندیشه جوان، 1387
 11. انقلاب اسلامی (از مجموعه چلچراغ)، کانون اندیشه جوان، 1389
 12. نقد قال، کانون اندیشه جوان، 1389
 13. فرهنگ معیار از منظر قرآن کریم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392
 14. پیشرفت عدالت محور (به اهتمام)، ده مقالۀ علمی پیرامون شاخص‌ها، راهبردها و الزامات دهۀ پیشرفت و عدالت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394
 15. منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه پژوهش‌های علوم اسلامی صدرا، 1395
 16. فرهنگ ناب اسلامی: مبانی و الگوهای مفهومی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (1397)

 

 

مقالات تألیفی:

 

 1. م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ در ب‍اب‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ش‌ ۵، 1373
 2. م‍ن‍ش‍ور ع‍لام‍ه‌ اق‍ب‍ال‌ در ب‍راب‍ر غ‍رب‌، ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ال‌ ۶، ش‌ ۳، 1375
 3. اس‍لام‌ و آزادی‌، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ۹ م‍ه‍ر ۱۳۷۷
 4. ض‍داص‍لاح‍ات‌ و ت‍ح‍ج‍ر در دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱، سال 1379
 5. ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ از زاوی‍ه‌ای‌ دی‍گ‍ر، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱۴، ۱۵، سال 1379
 6. سیاست ار منظر امام علی(ع)، دانشنامه امام علی(ع)، 1380
 7. انقلاب از دیدگاه قرآن، دانشنامه قرآن‏شناسی، 1380
 8. شاخصهای تربیت دینی از منظر قرآن کریم، همایش آسیب‏شناسی تربیت دین، 1380
 9. شبهه شناسی و مواجهه فعال با آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380
 10. رهبری واحد جهانی: ضرورتها و شاخصها: همایش جهان پس از امریکا، 1381
 11. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ "ت‍ح‍ج‍ر و سنت‌"، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۲۷، ۲۸، سال1382
 12. جایگاه تربیت در اندیشه اسلامی امام (ره)، کنگره اندیشه‏ای اخلاق عرفانی امام خمینی، 1382
 13. درآم‍دی‌ ب‍ر آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، س‍ی‍اس‍ت‌ روز، ۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸3
 14. تأملی در مفهوم چالش، زمانه، شماره 36، 1384
 15. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍ش‍ور روح‍ان‍ی‍ت‌، سیاست روز، 1384
 16. آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، رسالت، 1385
 17. از اصولگرایی تا کارآمدی، منشور، ش ۱۲۴، 1385
 18. اندیشه ولایت فقیه و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، منشور، ش ۱۲۴، ۲۹ آبان ۱۳۸۵
 19. اصولگرایی و تحول، برداشت اول، دی ۱۳۸۶
 20. همسویی یا تعارض؟ ، زمانه، ش ۶۳، آذر ۱۳۸۶
 21. علم، فناوری و فرهنگ غرب، تفکیک یا تلازم؟ ، کیهان، ۱۹ اسفند ۱۳۸۷
 22. اندیشه توحیدی و تعالی فرهنگی، ‌ همایش ملی خدا و تجلّی توحید در اندیشۀ رضوی، ایلام، ‌ 1389
 23. اوج سوم، جهش تمدنی ایرانیان ( همایش ملی تمدن شناخت، دانشگاه کرمان، 1390)
 24. فرهنگ و هویت
 25. شاکله اسلام و مشکله سکولاریسم(همایش ملی اسلام و سکولاریسم)
 26. نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (کنفرانس نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خرداد91)
 27. فرهنگ در منظومه فکری امام خمینی (ره)
 28. کار آمدی ولایت فقیه در عرصه بنیان ها و نهادهای دینی، کتاب نقد، شماره 61-62، 1391
 29. آزادی و مسئله ما، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، ‌ 1391
 30. پیشرفت تربیت محور، فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، ش 2، 1391
 31. معیارهای اساسی در کیفیت محصولات فرهنگی، ‌ همایش ارتقای کیفیت آثار و محصولات فرهنگی، ‌ تهران، 1391
 32. بیداری اسلامی، تکاپوی مسلمانان برای حیات توحیدی
 33. آیا پیوست نگاری یک راهکار نهائی است؟ ، همایش بین‌المللی پیوست نگاری فرهنگی، ‌ بوشهر، 1391
 34. تأملی دربارۀ فلسفه‌های مضاف، 1391
 35. تربیت حکمت بنیان، همایش تربیت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی، 1391
 36. فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی، 1392

تدریس:

در مدارس آموزش و پرورش : "بینش اسلامی" و "تاریخ معاصر" متناوبا از 1355 تا 1366

در حوزه علمیه مروی و دانشگاه علامه طباطبائی و آزاد اسلامی در موضوعات "فلسفه اسلامی"، "ریشه‎های انقلاب اسلامی"، "فقه"، "اخلاق اسلامی" و ... از سال 1369 تا 1379

در دانشگاه‌های کشور طرح ضیافت اندیشه، "معرفت شناسی اسلامی" از سال 1390 تا کنون

در دوره دکترای پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و دانشگاه عالی دفاع ملی، "فقه سیاسی"، "فرهنگ دفاعی از منظر امام خمینی"

 

مسئولیت های علمی، فرهنگی و اجرایی:

 

نوع فعالیت

سمت و مسئولیت

محل فعالیت

زمان

مدیریتی ـ فرهنگی

مدیر صدا و سیمای استان کرمانشاه و ایلام

صدا و سیمای جمهوری اسلامی

1360- 1361

مدیریتی - تربیتی

معاون پرورشی

اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

1361- 1362

مدیریتی ـ تربیتی

مدیرکل امور تربیتی

وزارت آموزش و پرورش

1362 ـ 1363

اجرایی

معاون اداری و مالی

کمیته انقلاب اسلامی

1363 ـ 1364

اجرایی ـ فرهنگی

مدیرکل طرح و برنامه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1371 ـ 1373

اجرایی ـ فرهنگی

مشاور برنامه‌ریزی و آموزشی وزیر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1373- 1374

فرهنگی ـ اجرایی

رایزن فرهنگی ایران در پاکستان

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1374- 1376

پژوهشی ـ اجرایی

قائم مقام ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1376 ـ 1379

فرهنگی ـ اجرایی

مدیر عامل

کانون اندیشه جوان

1384- 1384

مدیریتی ـ آموزشی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی

وزارت آموزش و پرورش

1384- 1388

مدیریتی ـ پژوهشی

مدیر طرح تولید و تدوین برنامه درسی ملی ج.ا.ا

وزارت آموزش و پرورش

1385-1389

مدیریتی - فرهنگی

مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه

وزارت آموزش و پرورش

1385- 1391

علمی ـ مدیریتی

مدیرگروه فرهنگ پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1388 - 1389

علمی ـ مدیریتی

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1389 -  1397

پژوهشی

مدیر اندیشه‌نامه انقلاب اسلامی

مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

(نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

1390 - ...

پژوهشی ـ مدیریتی

معاون پژوهش و آموزش

مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

(نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

1393 -1397

 

 

عضویت شوراها :

 

 1. مدیر طرح و دبیر کمسیون راهبری برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ( وزارت آموزش و پرورش 1384 - 1389)
 2. رئیس کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش( 1384- 1388)
 3. مدیر کار گروه مهندسی فرهنگی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388- 1391)
 4. عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388- 1389)
 5. عضو شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389- 1391)
 6. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ـ موسسه آموزش عالی حوزوی اندیشه (1390- 1393)
 7. عضو کمسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (1390- 1392)
 8. عضو اندیشکده فرهنگ (مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت) / (1391- ...)
 9. عضو کمیته مطالعات انقلاب اسلامی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391- 1392)

 

 • راهنمایی، مشاوره و داوری تعداد زیادی رساله دکتری و پایان‌نامه ارشد

 

کسب عناوین و جوایز داخلی و بین المللی:

 

 • جشنواره علامه طباطبایی / تهران 1381
 • جشنواره دین پژوهان کشور / مشهد مقدس / 1382

 

 

فایل همراه: 

ارسال نظر

Image CAPTCHA