چکیده یک طرح پژوهشی در پژوهشگاه مطالعات

وضعیت موجود و شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته‌های علوم انسانی در یک طرح پژوهشی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این پژوهش به منظور تحقیق "وضعیت موجود و شناسایی  راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی" به انجام رسیده است.هدف های اصلی این بررسی عبارتند از: «شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی و«  درجه تناسب و اولویت بندی  این راهکارها» . در این پژوهش از روش های اکتشافی، سنتز پژوهی و گروه کانونی  بهره گرفته شده است. بر اساس دادهای کسب شده، ازمنابع  در دسترس در ایران و دیگر کشورها، نظرات معلمان، دانش آموزان  و همچنین صاحب نظران برای به دست آوردن راهکارها، به دست آمده است. برای اعتبار بخشی از روش کانونی  و کسب نظر از خبرگان استفاده شده و جامعه آمارى در این پژوهش، کلیه ی معلمان رشته های علوم انسانی، اعضای انجمن اولیا و مربیان و صاحب نظران مرتبط با این حوزه بوده اند.همچنین کلیه ی صورت جلسات مراجع ذی ربط در 5 سال گذشته و آمار و اطلاعات مندرج در اسناد و بانک های اطلاعاتی مربوط نیز، مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین پاسخِ نمونه های تحقیق به صورتی نظام مند اخذ شده و داده‏های مورد نیاز پژوهش، از مصاحبه ی، پرسش نامه محقق ساخته  و روش گروه کانونی و تحلیل کیفی، به دست آمده است.

از روش تحلیل واریانس نیز استفاده و روایی پرسش نامه ها و کاربرگ ها به دو صورت صوری و محتوایی، با بهره گیری از نظر صاحب نظران بدست آمده است. نتیجه ی مطالعه نشان می دهد:: منزلت اجتماعی معلمان علوم انسانی در جامعه مورد مطالعه، از نظر حرفه ای و ارزش شغلی بالاست. زیرا به طور سنتی ارزش معلم و تعلیم و تربیت در نزد مخاطبان از پیش زمینه ی مناسبی برخوردار است، ولی در مقایسه با دیگر رشته ها مانند علوم تجربی و ریاضی و سایر مشاغل با تحصیلات و تجربه ی کاری و میزان کار مشابه، معلمان از درآمد و مزایای رفاهی کمتری برخوردارند و این امر جایگاه اجتماعی آنان را به شدت کاهش داده است. برای برون رفت از این دشواری، راه کارهایی پیشنهاد شده است که ارتقاء درآمد و سطح رفاه زندگی معلمان، تغییر شیوه ها و سیاست های گزینش و تربیت معلم از سوی آموزش و پرورش از آن جمله است. دیگر اینکه بالا بردن میزان  نفوذ معلمان به وسیله ی عواملی چون تغییر نگاه مسئولان، مخاطبان و جامعه و نیز ایجاد تشکل های صنفی، تغییر نگرش نسبت به دانش های علوم اجتماعی و انسانی، اصلاح مدیریت نیروی انسانی در کشور از در این شماراست. در این میان بالا بردن شان و مقام معلمان در سیاست های کلان، میزان نفوذ و احترام معلمان و ارتقاء سطح معیشتی معلمان علوم انسانی از اعتبار و مرتبه ی بالا تری برخوردار بوده است.

     بخشی از کاهش منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی  نیز ریشه در نوع نگاه سیاست گزاران و به پیروی از آن، نگاه جامعه نسبت به این رشته ها برمی گردد و بایستی نسبت به اصلاح آن کوشش کرد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA