انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و کاربردها)

اصطلاح انگیزش از فعل لاتین movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است. انگیزش بیش‌تر در قالب نیروهای درونی، صفات پایدار، پاسخ‌های رفتاری به محرک‌ها و مجموعه‌ای از باورها و عواطف، مفهوم‌سازی شده است. بر این اساس کتاب حاضر انعکاسی از تحولات نظری در روان‌شناسی انگیزش به طور کلی، و انگیزش در تعلیم و تربیت به طور خاص است. در کتاب به انگیزه‌ی پیشرفت و عوامل شخصی و موقعیتی موثر بر آن پرداخته شده، که به عوامل درون مدرسه مربوط می‌شود. عوامل اجتماعی فرهنگی انگیزش از مطالب دیگر مورد بحث کتاب است که غالبا در مباحث و منابع مربوط به انگیزش در تعلیم و تربیت و پیشرفت دانش‌آموزان کم‌تر به آن توجه شده است. در بخش "انگیزش و پژوهش" نقش نظریه در مطالعه‌ی انگیزش بررسی گردیده است. در "سنجش انگیزش" به انتخاب تکالیف، تلاش، پشتکار، و پیشرفت به عنوان شاخص‌های عمومی انگیزش اشاره شده است. نظریه‌ی شناختی اجتماعی، نقش اهداف و هدف‌گزینی، انگیزش درونی، نقش علاقه و عاطفه در انگیزش پیشرفت، اثرات معلم و کلاس درس، نقش مدارس در انگیزش و اثرات اجتماعی فرهنگی، عنوان‌های بخش‌های دیگر کتاب حاضر هستند که به انگیزش در تعلیم و تربیت و خاستگاه آن با تکیه بر نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌ی آموزش و پرورش اختصاص دارد.

نویسنده: پال آر. پینتریچ، دیل اچ. شانک

مترجم: مهرناز شهرآرای

ناشر: نشرعلم

سال نشر: 1398