نظریه ها و روش های آموزش

یادگیری چیست و چه نقشی در تغییر و اصلاح افکار و رفتار انسان دارد. اصول، روش ها و نظریه های یادگیری در روانشناسی تربیتی طرح و بحت می شوند. از سوی دیگر مفهوم آموزش، نظریه ها، راهبردها، روش ها و فنون آموزشی در قلمرو روانشناسی تربیتی قرار دارند.در حالی که حجم زیادی از پژوهش ها و نظریه ها به موضوع یادگیری پرداخته اند نظریه های نوین و نافذ آموزشی اندک اند.  نویسنده کتاب کوشیده است تا نظر غالب و حاکم بر آموزش انسان را به نگاه علمی و نظریه محور تبدیل کند و نیمه ی نسبتا پنهان و و کم فروغ روانشناسی تربیتی را احیا و آشکار نماید.

کتاب حاضر با هدف تامین یک منبع درسی جامع و مانع بدیع و نوین، نوپا اما نو گرا، برای درس" نظریه ها و روش های آموزش" رشته روانشناسی تربیتی تالیف شده است.

نویسنده: حسن  اسدزاده

ناشر: دانشگاه فرهنگیان

سال نشر: 1398