گام تمدن ساز: بسط بیانیه گام دوم انقلاب با تکیه بر اسناد بین المللی

کتاب گام تمدن ساز در 4 فصل  به تبیین بیاینه گام دوم پرداخته است. در کتاب حاضر سعی شده با تکیه بر اسناد معتبر تاریخی و گزارش های سازمان های بین المللی، ابتدا مستندات گزاره های بیانیه ارائه و در قدم بعد با استفاده از داده های اطلاعاتی منابع فوق الذکر بر اساس منطق تبیینی مقام معظم رهبری بخش هایی از بیانیه از حالت اجمال درآمده و تفصیلی تر بحث گردد.

عناوین فصل ها عبارتند از:

بخش اول: عظمت حادثه انقلاب

بخش دوم: برکات بزرگ انقلاب اسلامی

بخش سوم: چالش ها و ظرفیت ها

بخش چهارم: توصیه ها

نویسندگان :  محمدحسین راجی،   محمدرضا خاتمی

ناشر: نشر معارف

سال نشر: 1398/ 324ص.