تفکر نقاد

تفکر نقاد حدود سال سیصد و شاید پیشتر، با تولد اولین موجود متفکر و یا همزمان با پیدایش فلسفه پا به عرصه هستی نهاد. با حضور فلسفه، باورهایی چون «هر کس فکر می‌کند پس هست» یا «هر کس فکر می‌کند دارای تفکر نقاد است» به وجود آمد.

اگرچه باور اول به کرات در طول تاریخ تکرار شده و صحت خود را نشان داده است، باور دوم بدین آسانی مصداق نیافته است، چرا که متاسفانه از یک سو شیوه تفکر صحیح کاملا ژنتیکی نیست تا آن را به آسانی به ارث ببریم و از سوی دیگر برای اکتساب آن نمی‌توان تنها به تجربه اکتفا کرد. بنابراین برای داشتن تفکر نقاد نیازمند آموزش هستیم. کتاب حاضر، دارای  مباحث کاملی در ارتباط با تفکر نقاد می باشد و از این نظر یکی از کامل ترین منابع آموزشی در ارتباط با موضوع موردنظر محسوب می شود.  از ویژگی های کتاب حاضر، وجود نمونه های عینی و ملموس و حجم بالای تمرین های ارائه شده است.

نویسندگان: بروک نوئل مور،   ریچارد پارکر

مترجمان: اکبر سلطانی،   مریم آقازاده

ناشر: شهرتاش

سال نشر: 1396، 708ص.