مهارت های تفکر: (راهنمای معلم)

شواهد بسیاری حاکی از آن است که انقلابی در یادگیری در شرف وقوع است و مرکز آن فرایند تفکر است. بنابراین ما به جای مدارس دانش محور به مدارس تفکر محور نیاز خواهیم داشت.

بر این اساس توسعه مهارت های تفکر در کلاس، ضرورت پیدا می کند. کتاب مهارت های تفکر یکی از کنش ها، برای پاسخگویی به این ضرورت است. این کتاب شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مهارت های تفکر در برنامه درسی، مدیریت تفکر در کلاس درس و برنامه ریزی برای مهارت های تفکر، مورد بحث قرار می گیرند. قسمت دوم شامل طرح هایی است که برای آموزش مهارت های تفکر در پنج بخش مشتمل بر مهارت پردازش اطلاعات، مهارت استدلال، مهارت تفکر خلاق و مهارت ارزشیابی ارائه شده است.

نویسنده: مایک جفریز، ترور هانکوک

مترجم: محمود تلخابی

ناشر: موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره

سال نشر: 1397/ 238ص.