مهارت های زندگی در اندیشه و کلام بزرگان علم و دین

کتاب حاضر درباره مهارت‌های زندگی در اندیشه و کلام بزرگان علم و دین است. رویکرد آن، بیشتر پژوهش تطبیقی در متون علمی_ دینی و با هدف بومی‌سازی مسائل اجتماعی و مهارت‌های زندگی صورت گرفته است.

نویسنده در این کتاب "شانزده" مورد از مهمترین مهارت های زندگی سازگار با جامعۀ ایرانی- اسلامی را در سیزده فصل جداگانه مورد بحث قرار داده و در هر فصل ابتدا به تعریف یک مهارت و در پی آن به ارائۀ مباحث نظری، علمی و دینی مرتبط، از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان علم و دین پرداخته و به دنبال آن به احادیث مُعَرِف مهارت، به عنوان مصداق و نمونه سخنان ائمۀ اطهار علیهم السلام، اشاره شده است. در حقیقت بیش از "چهارصد" حدیث معتبر به همراه آیات قرآنی مستند در رابطه با مهارت های زندگی از کتب مرجع و متون غنی اسلامی استخراج و در این کتاب مورد استناد قرار گرفته و همچنین تعداد زیادی از سخنان حکمت آمیز بزرگان دنیا در رابطه با انواع مهارت های زندگی در آخر هر فصل ارائه  گردیده است.

نویسنده: بتول نصیری

ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان

سال نشر: 1397/ 553ص.