مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها)

منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاش های نظام مند برای شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازمان را امکان پذیر می سازد. مدیریت منابع انسانی درصدد است ضمن تضمین بهره وری منابع انسانی و سودآوری سازمان، بخشی از نیازهای انسان را نیز برآورده سازد.

کتاب حاضر، بر مبنای تفکرات و نظرات ارزشمند اندیشمندان بزرگ، تکوین یافته و حاصل یافته های علمی با متدولوژی های معتبر و محکم است و در آن تلاش شده تا حد امکان ایده ها و مفاهیم مدیریت منابع انسانی به صورت مختصر و منسجم ارائه شود.

نویسند: آرین قلی پور

ناشر: سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی (سمت)

سال نشر: 1398/ 536ص.