پیچیدگی های حضور برنامه درسی در آموزش عالی

 

برنامه‌های درسی به‌سرعت و به‌صورت معناداری در حال تغییر هستند، اصطلاح برنامه درسی هنوز در گفتگو‌های آموزش عالی مغفول است.

 

آن‌چه ما شاهد آن هستیم تغییر برنامه درسی در فضای مشوشی است که در آن برنامه‌های درسی در راستای آماده‌سازی دانشجویان برای دستیابی به مهارت‌هایی که ارزش بازاری دارند، اصلاح می‌شوند. در چنین شرایطی برنامه‌های درسی در خطر ازهم‌گسیختگی قرار دارند و دانش و مهارت‌ها در تکه‌های مجزایی ارائه می‌گردند. چنین برنامه‌های درسی ازهم‌گسیخته‌ای در برابر چالش‌های قرن بیست‌ و یک، بالطبع ناتوان خواهند بود. جهان پیچیده و متغییر کنونی نیازمند برنامه درسی‌ای است که در آن دانشجویان به ‌عنوان انسان در مرکز آن قرار داشته و توسعه بودن و شدن چنین انسانی مورد توجه قرار گیرد. چنین شکلی از برنامه درسی باید به‌عنوان طراحی تخیلی از فضاها فهم شود، جایی که وقتی دانشجویان مشارکت می‌کنند، چیزهای خلاقی می‌تواند رخ دهند. پیچیدگی‌های حضور برنامه درسی در آموزش عالی بر اساس مطالعه برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های بریتانیا، ایدۀ محکمی دربارۀ توسعه آموزش عالی است و همین‌طور کتابی ضروری برای کسانی که دغدغۀ آیندۀ آموزش عالی را دارند.

نویسنده: رونالد بارنت

مترجم: علی خالقی نژاد

ناشر: موسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره

سال نشر: 1398/ 376ص.