آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی

پیام یزدانی کتاب "آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی" ریچارد پل را ترجمه کرد.

بعید است کسی بتواند متفکر انتقادی خوبی باشد بی‌آنکه اهل پرسشگری عمیق باشد. و در میان اهل پرسشگری، بهتر از سقراط نمی توان کسی را تصور کرد. کسی که به‌واقع دلبسته‌ی تفکر انتقادی باشد به پرسشگری نیز علاقه‌مند خواهد بود، و طبیعی است که آموختن شیوه‌ی سقراطی آغازگر چنین راهی باشد. برای آموختن از سقراط طبعاً باید مؤلفه‌های شیوه‌ی او را بشناسیم و کاربست آن‌ها را تمرین کنیم. بدون شناخت این مؤلفه‌ها نمی‌توان راهبردهایی را که شالوده‌ی پرسشگری به شیوه‌ی سقراطی است عمیقاً درک کرد. شیوه‌ی سقراطی را باید در زمینه‌ی ‌مقتضی قرار داد، و در این زمینه‌مندسازی روحیه‌ی پرسشگری به شیوه‌ی سقراط مهم‌تر از نحوه‌ی بیان آن است. در این کتاب راهنما مؤلفه‌های پرسشگری سقراطی واکاوی شده و در کنار آن نمونه‌هایی از کاربست این شیوه در مقاطع مختلف آموزشی (از ابتدایی تا متوسطه) ارائه شده است. برای آغاز ممارست در پرسشگری سقراطی، در بخش اول کار را با مقدمات تفکر انتقادی آغاز  و  در بخش دوم نمونه‌هایی از گفت‌وگوی سقراطی بیان  و سپس فوت‌وفن گفت‌وگوی سقراطی ارائه می شود. در بخش چهارم و پنجم نیز به اهمیت پرسشگری در آموزش، میراث سقراط، و پیوند پرسشگری سقراطی با تفکر انتقادی پرداخته‌ شده است. با پرسشگری به شیوه‌ی سقراط ـ تعمق در باورهای آدمی و علت این باورها ـ به‌تدریج احاطه‌ی بیش‌تری بر نحوه‌ی تفکر خود و همچنین تفکر دیگران پیدا می کنیم. کسب مهارت در پرسشگری سقراطی نیازمند صبر و شکیبایی و گذشت زمان است.

نویسنده: ریچارد  پل

مولف یا مترجم: