پیش نشست «مناسبات علم دینی و برنامه درسی آموزش و پرورش»