نشست نقد و بررسی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی و تلفیقی