مبانی طراحی آموزشی

نویسندگان کتاب به طور تخصصی خوانندگان را برای طراحی آموزشی براساس الگوی خاص آماده نمی‌کنند، لیکن معرفی و طرح الگوهای طراحی آموزشی، فرایند و عناصر آن را به شیوه‌های مختلف به تصویر می‌کشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، از سوی دیگر به سبب طرح مباحث نوین در آموزش از جمله یادگیری الکترونیکی، مباحث سودمندی در این زمینه ارائه می شود. پس از مطالعه این کتاب می توان با مفاهیم اساسی، جایگاه، سیر تاریخی، عناصر، فرایند، و الگوهای طراحی آموزشی آشنا و تا اندازه‌ای از آنها در طراحی آموزش استفاده کرد. مطالعه کتاب حاضر به متخصصان علوم تربیتی به ویژه طراحان آموزشی و متخصصان فناوری آموزشی، کارشناسان آموزش در سازمانها و مراکز مختلف آموزشی، دانشجویان رشته علوم تربیتی، کارآموزان دوره‌های تربیت معلم، معلمان و مربیان، و همه کسانی که به طریقی با طراحی آموزش سرو کار دارند، سودمند خواهد بود.

ناشر: انتشارات سمت

سال نشر: 1390/ 407ص.