سبک زندگی اسلامی ایرانی منتشر شد

چکیده :

کتاب حاضر، مشتمل بر هفت فصل است:

فصل نخست آن پیرامون چیستی سبک زندگی است که در آن سعی شده در کنار تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می‌دانیم، ارائه شود.

در فصل دوم اهمیت بحث از سبک زندگی را از جهت جامعه‌سازی، تمدن‌سازی، تبلیغ و انتقال ارزش‌های دینی، و مواجهه با دشمنان انقلاب اسلامی مورد بحث قرار داده شده است.

در فصل سوم نیز کوشش شده است رابطة میان سبک زندگی و جهان‌بینی و نظام ارزشی دقیق‌تر بیان شود. در این فصل سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت ایمان در حوزه‌های مختلف معرفی شده است.

فصل چهارم به چرایی اختلاف میان افراد و جوامع مختلف در سبک زندگی می‌پردازد که در این بخش بیشتر کوشش شده دلیل اختلاف سبک زندگی دین‌مدارانه و سبک زندگی دنیاگرایانه با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی تبیین شود.

در فصل پنجم به آسیب‌شناسی سبک زندگی موجود ما ایرانیان پرداخته‌است. در این فصل سعی شده است اهم آسیب‌های عمومی را با استناد به آمار و ارقام موجود و منتشر شده در سطح رسانه‌های عمومی برشمارد. البته در عرصة آمار و ارقام ضعف‌های جدی‌ای وجود دارد.

در فصل ششم به منظور شناخت نقاط قوت فرهنگی خود، برخی از نقاط قوت سبک زندگی موجود ما ایرانیان یادآوری شده است.

و بالاخره در فصل هفتم، تلاش شده راه‌های ایجاد سبک زندگی مطلوب و زدودن سبک‌های نامطلوب زندگی مورد بحث قرار گیرد.

سرفصل‌های  کلی کتاب بدین شرح است:

فصل اول: چیستی سبک زندگی.. 11 

فصل دوم: اهمیت بحث از سبک زندگی.. 24

فصل سوم: سبک زندگی به عنوان روشی برای سنجش سطح دین‌داری.. 37

فصل چهارم: چرایی اختلاف در سبک زندگی.. 5

فصل پنجم: آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان. 68

فصل ششم: نقاط قوت سبک زندگی ایرانیان. 108

فصل هفتم: راه‌های تغییر یا اصلاح سبک زندگی.. 123

چند نکتة مقدماتی.. 123

راه‌های ایجاد سبک زندگی مطلوب.. 130

فهرست منابع. . 157  

تالیف
1394
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: