اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟

چکیده :

کتاب”اعتماد جمعی _ چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند” به طور کاملا" دقیق به بررسی موضوع اعتماد جمعی سازمانی و کارکردهای آن در مدارس می پردازد. در این کتاب، افق های اعتماد بررسی شده است و خواستار فعالیت رهبران و مدیران مدارس در محیطی قابل اعتماد است. اعتماد ستونی است که سازمان را حفظ می کند.

این کتاب به طور کاملا" دقیق، یک نظریه و پژوهش جامع را در مورد اعتماد جمعی سازمانی و کارکردهای آن در مدارس، مورد بررسی قرار داده است که اعتماد از طریق آن ها تسهیل کننده ی فرایندهایی است که منجر به اثربخشی مدارس می شوند. در این کتاب افق های اعتماد بررسی گردید و خواهان فعالیت رهبران و مدیران مدارس در یک محیط قابل اعتماد که شرط ضروری و حیاتی دستیابی به موفقیت است.

ترجمه
1394
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: