نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

چکیده :

نگرش سیستمی موجب وحدت و یکپارچگی در شناخت می شود، بدین معنا که اختلاف نظرات در خصوص شناخت مسائل در تعلیم و تربیت از بین می رود و افراد به نتایج یکسانی در شناخت امور مختلف تعلیم  و تربیت می رسند.نگرش سیستمی، چهارچوب مفیدی ارائه می دهد که به مدد آن دانشجویان می توانند مفهوم سازمان را درک کنند و به مدیران حال و آینده اجازه می دهد که سازمان را به عنوان کل مشتمل به سیستم های فرعی متعدد و اجزایی که به هم مرتبط است مورد توجه قرار دهند .به عبارت دیگر نگرش سیستمی یک راه تفکر، روش اصول تجزیه و تحلیل و نوعی شیوه مدیریت است که با توجه به پیچیدگی های موجود در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، لزوم توجه به آن در حیطه برنامه آموزشی و درسی بسیاز ضروری به نظر می رسد.

تالیف
1397
مولف یا مترجم: 
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: