کتاب فرایند برنامه ریزی درسی (مبانی، اصول، الگوها، روش ها و فنون)

چکیده :

برنامه ریزی درسی در کشورهای پیشرفته نتیجه ی تمدن، فرهنگ، نوآوری های علمی، فناوری و تجربه ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود کشورهاست. اما در کشورهای غیر پیشرفته و جهان سوم برنامه ریزی درسی نوعی تقلید از عنصرها و پدیده ها ی گوناگون است که آمیخته ای از تعلیم و تربیت جدید، سنتی و اقتباسی از کشورهای پیشرفته است.

این کتاب به شیوه بنیادی به مبانی اصول، روش ها و طرح فن هایی می پردازد که بتواند مخاطبان خود را که بیش تر دست اندر کاران نظام آموزشی در سازمان های گوناگون به ویژه آموزش و پرورش هستند آشنا کند.

 

تالیف
1392
هماهنگی و تدوین: