بنیان های فلسفی فیزیک

چکیده :

در میان شاخه های فلسفه، فلسفه فیزیک پرسش های فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک جدید قرار دارند، مطالعه می کند و به پژوهش در باره ماده و انرژی و اینکه چگونه باهم بر همکنش انجام می دهند، می پردازد.

فلسفه فیزیک با تامل درباره علیت، تعین (جبر) و ماهیت قانون فیزیکی آغاز می شود.

سپس به سراغ مباحثی می رود که با موضوعات مهم در فیزیک معاصر مطرح شده اند و مواردی همچون: کیهان شناسی فیزیک( فضا، زمان، مبداء  و سرنوشت نهایی عالم )، مبانی ترمودینامیک و مکاتب آماری ( انرژی، کار، کاتورگی، اطلاعات آماری) و مکانیک کوانتومی ( تفسیرهای رقیب آن، نتایج ضد شهودی آن) را شامل می گردد.

تالیف
1396
هماهنگی و تدوین: 
انتشارات: