برنامه درسی ملی در نگاهی جهانی

اغلب نظام های آموزشی، برنامه های درسی در حال اجرایی در سطح ملی دارند که با کمی قصور می توان آن را برنامه درسی ملی محسوب کرد و معمولا" نیز در قالب کتاب های درسی رسمی برای دانش آموزان به چاپ می رسند اما مفهومی به نام برنامه درسی ملی که با هدف و جایگاهی خاص تنظیم می شود و عمدتا" شاخص های راهنمایی برای تنظیم و تدوین برنامه درسی و اجرای آموزش ها در سطوح پایین تر در یک کشور فراهم می کند، دردهه های اخیرمطرح گردیده است. مطرح شدن برنامه درسی ملی در حوزه نظری و کلاسیک برنامه درسی را تا حدود زیادی در حرکت های استاندارد کردن واستاندارد سازی برنامه درسی و آموزش ها می توان دید تدوین برنامه درسی ملی در نظام های آموزشی با هدف های گوناگونی دنبال می شود. نظام های آموزشی در چهار بخش در این کتاب عرضه شده است. و بخش پنجم به جمع بندی و با هم نگری اختصاص یافته است

تالیف
139
مولف یا مترجم: 
انتشارات: