کتاب درآمدی بر برنامه ریزی درسی دانشگاهی

این کتاب مشتمل بر یازده فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: مفاهیم و کلیات آموزش عالی
فصل دوم: تاریخچه، سیرتحول آموزش عالی و برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
فصل سوم: برنامه درسی(مفهوم، مولفه ها و ابعاد)
فصل چهارم: برنامه درسی آموزش عالی(مفهوم، مولفه ها و مبانی)
فصل پنجم: عوامل و ساختارها در برنامه ریزی درسی آموزش عالی
فصل ششم: نقش و جایگاه مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی درسی دانشگاهی
فصل هفتم: الگوهای راهبردی در برنامه ریزی آموزش عالی
فصل هشتم: شرحی بر الگوهای عمومی برنامه ریزی درسی
فصل نهم: مروری بر الگوهای برنامه ریزی درسی دانشگاهی
فصل دهم: باهم نگری و زمینه سازی الگوی راهبردی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
فصل یازدهم: به سوی الگوی راهبردی برنامه ریزی درسی آموزش عالی