تاریخ به روایت کتاب‌های درسی منتشر شد

نگارستان اندیشه کتاب «تاریخ به روایت کتاب‌های درسی» را منتشر کرد.

این کتاب، مجموعه مقاله‌های همایش آموزش تاریخ در مدارس است که به کوشش محمدحسین فروغی و رضوان نعمتی در 413 صفحه تدوین شده است.

در معرفی کتاب آمده است:

آموزش رسمی دانش تاریخ در ایران، صرفاً دو حوزۀ مدرسه و دانشگاه را شامل می‌شود؛ زیرا هنوز نمی‌توان از حوزۀ خصوصی و غیررسمی آموزش تاریخ در ایران سخن گفت.

در این میان گسترۀ مخاطبان آموزش تاریخ در مدارس کشور بسیار وسیع بوده و دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا دبیرستان، تاریخ ایران و جهان را از کهن‌ترین دوران تا روزگار معاصر بر پایۀ کتاب‌های درسی فرامی‌گیرند. از شمار فراوان دانش‌آموزان تنها عده اندکی تحصیل در رشتۀ تاریخ را در دانشگاه انتخاب می‌کنند و به‌طور تخصصی در این رشته ادامۀ تحصیل می‌دهند. سخن دربارۀ اهمیت آموزش تاریخ در مدارس کشور به این واقعیت مربوط می‌شود که ادوار آموزش‌های پیش از دانشگاه، فرصتی مهم برای آموزش تاریخ کشور به نسل‌های جوان جامعه فراهم می‌آورد که باید به خوبی از آن برای ارتقای دانش تاریخی در جامعه بهره برد. در عین حال تأکید بر ارائۀ روایت رسمی از تاریخ در کتاب‌های درسی موجب شده که با تغییر سیاست‌ها و دولت‌ها، کتاب‌های تاریخ نیز دستخوش اصلاح و تغییر شود و این امر مسائل و پیامدهایی را به همراه داشته است.

آنچه در این کتاب ارائه شده است، بررسی روش‌ها و چالش‌های آموزش رسمی تاریخ در مدارس ایران است که در قالب مجموعه مقالات تنظیم شده است.